Stödmedlem

Få stöd & kunskap att arbeta med hälsoråd

Vår modell för hälsofrämjande arbete består av evidensbaserade metoder och har dokumenterade effekter på barns och ungas hälsa. Den bygger på skollagens krav, Barnkonventionen, WHO:s definition av hälsofrämjande arbete och Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan. Modellen både bibehåller och stärker barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Blir skolan eller mötesplatsen stödmedlem så kan barn och unga enkelt starta ett eller flera hälsoråd. Ett hälsoråd är en förening som startas med Reactas digitala guider, där barn och unga gör hälsofrämjande aktiviteter med stöd av skolan eller mötesplatsen. Alla hälsoråd får friskvårdsbidrag, en olycksfallsförsäkring och kan delta på nationella träffar och mycket mer.  Läs mer →

Vi ger dig som personal i skolan eller på mötesplatsen stöd och kunskap för att kunna arbeta med hälsoråden enligt vår evidensbaserade modell. Modellen är ett omfattande stöd som består av utbildningar, ekonomiskt stöd, nätverksträffar, inspirationsdagar med mera. Bli stödmedlem direkt här och lyft ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå.

I stödmedlemskapet ingår följande:

läs mer

Som stödmedlem är du med och står upp för att alla barn och unga har rätt till en bra hälsa och självkänsla. Tillsammans påverkar vi politiker, myndigheter och kommuner samt andra beslutsfattare att satsa mer på det hälsofrämjande arbetet för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Barn och unga som gör hälsofrämjande aktiviteter med vår modell bibehåller och ökar sin psykiska och fysiska hälsa. Aktiviteterna ger också ökad gemenskap och trygghet liksom bättre förutsättningar för lärande. Läs mer →

Pris: 4990 kr/år för varje skola eller mötesplats.
Vill ni ansluta flera skolor eller mötesplatser samtidigt? Kontakta oss på info@reacta.se eller ring 08-940 410 så berättar vi mer.

Ansök om stödmedlemskap

Effekter

Psykisk och fysisk hälsa ökar

Sedan 2019 mäter vi effekterna systematiskt där vi samlar in och dokumenterar hur modellen bibehåller och stärker barns och ungas hälsa. Effekterna mäts genom att skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatser själva rapporterar effekterna av hälsorådens arbete.

2020 rapporterar skolorna störst effekter på sammanhållningen, gemenskapen och välmående generellt. 85 % av aktiviteterna ökar den psykiska hälsan och 55% ökar den fysiska hälsan. Totalt bibehåller eller ökar 99 % av aktiviteterna den psykiska hälsan. Ingen har rapporterat att den fysiska eller psykiska hälsan har minskat.

Sedan 2019 har effekten på den psykiska hälsan ökat från 73 % till 85 %. Likaså ökar effekten på den fysiska hälsan från 38 % till att 55 % av aktiviteterna ökar den fysiska hälsan. Sammantaget så har effekterna på barns och ungas psykiska och fysiska hälsa ökat markant från föregående år. Detta är resultatet av ett systematiskt kvalitetsarbete där vi ständigt förbättrar och utvärderar modellen utifrån vad alla skolor och fritidsgårdar rapporterar och efterfrågar.

Hälsofrämjande aktiviteter

Inspireras av hälsorådens aktiviteter

Här bygger vi upp en aktivitetsbank med de hälsofrämjande aktiviteter som hälsoråden gör. Som stödmedlem får skolan kompetensstöd för varje aktivitet som hälsoråden på skolan gör.

Stödmedlemmar

Vi arbetar hälsofrämjande med Reactas modell

Hälsoråd

Vi får friskvårdsbidrag!

Evidens

Modellens evidens för hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Reactas modell för hälsofrämjande arbete används på hundratals skolor och mötesplatser för att bibehålla och stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.  Modellen togs fram 2014-2016 av elevhälsan och skolpersonal på fyra skolor där ett stort antal metoder prövades ut. Ett antal evidensbaserade metoder valdes och bildade en helhet som blev Reactas modell för hälsofrämjande arbete.

Modellen revideras kontinuerligt utifrån skolors och mötesplatsers erfarenhet, liksom aktuell forskning från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas hälsorådscoachutbildning och samordnarutbildning får du som personal i skolan eller på mötesplatsen lära dig hur du kan använda respektive metod. De centrala metoder som används i modellen för att bibehålla och förbättra barns och ungas hälsa är:

Läs mer →

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för psykiskt och fysiskt välmående.

Läs mer →