Om Reacta

Vi lyfter skolors och mötesplatsers hälsofrämjande arbete

Reacta är en ideell riksorganisation som erbjuder stöd och kunskap till skolor och mötesplatser för att de ska kunna lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Arbetet sker med Reactas evidensbaserade modell där barn och unga startar och driver små föreningar som kallas hälsoråd. I hälsoråden gör barn och unga hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. yoga, spelar fotboll för att må bra, anordnar rastaktiviteter, kreativt skapande eller rörelsepauser.

Skolor och mötesplatser får stöd och hjälp att starta, driva, utveckla och utvärdera arbetet med hälsoråd. Det görs med hjälp av våra stödinsatser. Insatserna består t.ex. av olika mallar som förenklar hälsorådens arbete på olika sätt,  utbildningar, friskvårdsbidrag, nätverksträffar, nyhetsbrev, kartläggningar m.m. Arbetet sker med hjälp av våra fantastiska samordnare och stödjare som arbetar på skolor och mötesplatser som skolsköterskor, kuratorer, fritidsledare, lärare, specialpedagoger m.m. Idag har vi 65 samordnare som samordnar totalt 114 stödjares arbete på 53 skolor/mötesplatser. Ett fantastiskt stöd som gjort att 78 av totalt 133 hälsoråd har varit aktiva 2019, samt 2020 har 92 av totalt 125 hälsoråd varit aktiva. Totalt har hälsoråden varje år engagerat cirka 10 000 barn och unga i hälsofrämjande aktiviteter som bibehållit och ökat deras psykiska och fysiska hälsa.

Varför finns vi?

En god hälsa - inte ohälsa

Barn och ungas ohälsa ökar och har stannat på en hög nivå. Larmrapport efter larmrapport avlöser varandra. Barn och unga mår psykiskt dåligt samtidigt som övervikt och fetma ökar. Bra eller dåliga livsstilsval för hälsan följer barn och unga genom hela livet och därför är tidiga och hälsofrämjande insatser av stor vikt. Det kan vara att t.ex. skapa en medvetenhet om vikten av daglig fysisk rörelse och hur det vi äter påverkar oss. Här har skolor och mötesplatser en viktig roll då det är lätt att arbetet fokuserar på när barn och unga redan mår dåligt, d.v.s. vid psykisk eller fysisk ohälsa, istället för att fokusera på hur man kan främja ökad hälsa.

Om vi jämför det förhållningssättet med simning och tittar på bilden så skulle arbetet mest vara fokuserat på att skicka ut och räddar personer som inte kan simma i vattnet. Kanske hade vi stått där med ett nät och försökt fånga de som inte är simkunniga för att de inte ska drunkna. Idag gör vi på samma sätt vad gäller barn och ungas hälsa. Vi lär inte barn och unga simma eller att göra bra livsstilsval för sin hälsa i den utsträckning som behövs. Vi pratar inte med barn och unga om hur man får en god psykisk och fysisk hälsa och hur man kan öka den.

Reacta finns för att öka arbetet för en positiv god hälsa, d.v.s. det hälsofrämjande. Vi behöver bli bättre på att tillsammans med barn och unga prata om psykisk hälsa och hur man bibehåller och stärker den. Vi behöver bli bättre på att prata om vad som händer i kroppen när vi rör oss. Hur känns det? Hur påverkas sömnen, koncentrationen, lärande och välmåendet? Barn och unga som blir medvetna om vad de mår bra av och hur det känns i kroppen och knoppen, blir mer motiverade att göra fler hälsofrämjande aktiviteter.

Idag satsas enorma resurser på förebyggande och åtgärdande arbete där barn och unga riskerar sjukdom p.g.a. psykisk eller fysisk ohälsa som t.ex. suicid. D.v.s. när det redan är försent. Alldeles för få resurser ges från stat och kommun till det hälsofrämjande arbetet. Därför behövs Reacta för vi gör skillnad och vill göra mer skillnad så att alla barn & unga kan göra hälsofrämjande aktiviteter för sin hälsa. Alla barn och unga har rätt till en god hälsa.

Vår vision

Alla skolor och mötesplatser har aktiva hälsoråd

Under 2020 har vi fastställt vår vision.

Vi strävar efter att alla skolor och mötesplatser har aktiva hälsoråd!

Visionen gestaltar det vi alltid arbetat med men möjliggör ett mer fokuserat och effektivare arbete. Många organisationer skapar forum, diskussioner och föreläsningar om psykisk ohälsa och om vad barn och unga kan göra för att må bra. Vi gör verklighet av det genom aktiva hälsoråd som gör hälsofrämjande aktiviteter. Det ger en reell effekt på barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. Vi gör alltså det andra bara pratar om. Vi kan nu stolt säga att under 2020 har 53 skolor/mötesplatser haft aktiva hälsoråd. Ett viktigt steg mot att uppfylla vår vision.

Verksamhetsidé

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Vi ger stöd och kunskap till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn & unga.

Ny hemsida

Hemsida anpassat efter Reactas verksamhet

Våren 2019 lanserade vi vår nya hemsida efter resultaten från arvsfondsprojektet "Unga, makt och hälsa". Den nya hemsidan riktades mot personal inom skolan för att skapa stöd och kunskap att arbeta hälsofrämjande med hälsoråd. Flytten av hemsidan innebar många tekniska förbättringar men framförallt en förenkling för skolor att få och nå information. Arbetet föregicks av ett rejält förenklingsarbete av begrepp och strukturer.

2020 skedde också en rejäl uppdatering efter projektet "Ungas organisering och hälsa" där hemsidan också anpassades för att nå personal på mötesplatser. Samtidigt förenklades första sidan avsevärt för att göra det enkelt och snabbt för skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete. Ett arbete med att digitalisera modellen och förbättra menyerna har också inletts och kommer vara klart i slutet av 2021.

Nya stödinsatser

Nya atödinsatser för framgångsrikt arbete med hälsoråd

Under året har vi skapat flera nya stödinsatser och förbättrat befintliga i ett led att göra det enklare och lättare att arbeta med hälsoråd. Några nedslag på nya och förbättrade stödinsatser är:

Stödmedlemskapets utveckling

Fokus mot att arbeta med aktiva hälsoråd

Under 2019 och 2020 har vi utvecklat stödmedlemskapet, vilket har gett:
- Ökad andel stödmedlemmar som arbetar med hälsoråd
- Frigjort resurser
- Mer stöd- och kunskapsinsatser till skolor och mötesplatser som arbetar med hälsoråd
- Långsiktigt finansiering
- Högre måluppfyllelse mot stadgar & vision

Förändringen gjordes möjlig genom att hälsofrämjande arbete med hälsoråd lades in som en stödmedlemsförmån. På detta sätt kunde arbetet med stödmedlemskapet riktas mot vision, organisationens verksamhet få en helhet och gemensam riktning, liksom skapa en bättre finansiering för att stötta skolor och mötesplatser som arbetar med hälsoråd. I och med förändringen togs också en stödjarutbildning fram och krav på att alla nya hälsoråd ska ha en utbildad stödjare. Det har möjliggjort ett likvärdigt stöd till alla barn och unga som vill starta hälsoråd och de som redan driver hälsoråd. Under 2021 kommer stödjare sen tidigare att utbildas i omgångar.

Förändringen innebar också att resurser kunde frigöras och fokus lägga på att  stärka skolor och mötesplatsers arbete med hälsoråd. Ett resultat var att vi tillsammans med Ylva, B Almqvist (docent i sociologi och lektor i folkhälsovetenskap) från Stockholms universitet genomförde webbinariet "Evidensbaserat arbete med hälsoråd i skolan - Vilka skyddsfaktorer främjas när skolan arbetar med hälsoråd?" som fick över 140 deltagare. Antalet stödmedlemmar har under 2019-2020 förändrats från 57 till 124 vid 2019 års utgång för att sedan minska till 80 stycken p.g.a. pandemin.  Utvecklingsarbetet har ökat andelen skolor och mötesplatser som är stödmedlemmar och arbetar med hälsoråd markant. Med denna förändring kan Reacta utveckla ännu bättre stöd och kunskap till hälsofrämjande arbete med hälsoråd, vilket i slutändan innebär ett bättre stöd till barn och ungas hälsofrämjande aktiviteter.

Digitalisering

Omfattande omställning med digitalisering

Under 2020 har infoträffar, nätverksträffar och våra utbildningar snabbt fått digitaliserats och anpassats för att fungera digitalt p.g.a pandemin. Likaså har vi påbörjat digitaliseringen av ”Kom igång häftet” och modellens alla delar. Det har varit ett omfattande och svårt arbete som samtidigt har gjort arbetet mycket effektivare genom att vi når fler med varje utbildningsinsats. Detta har främst gjorts möjligt genom de extra medel vi fått från Folkhälsomyndigheten.

2019 utbildade vi totalt 303 personer som arbetar i skolan och på fritiden vid 92 skolor och mötesplatser. I och med digitaliseringen 2020 blev resultatet att 133 stycken har deltagit på våra infoträffar, 55 stödjare och samordnare har deltagit på våra nätverksträffar, 3193 deltagare har deltagit på våra kurser & webbinarium. Totalt har under 2019-2020, 3684 personer som arbetar i skolan eller på mötesplatser deltagit i våra utbildningsinsatser med syfte att ge kunskap och stöd till att arbeta med hälsoråd.

Ökade effekter

Mycket goda effekterna på barn och ungas psykiska och fysiska hälsa

Under hösten 2019 startade vi arbetet med att mäta effekterna av vårt arbete. Resultaten var mycket positiva och 2020 utökades arbete till att mätningen skedde fyra gånger per år. Här har vi satt upp ett antal hälsofrämjande mätvärden där vi ser effekterna från hälsorådens aktiviteter på barn och ungas hälsa.  2020 visade effektmätningen att allt fler av hälsorådens aktiviteter ökar den psykiska hälsan och den fysiska hälsan.

Vi har gått ifrån att 73 % av aktiviteterna ökade den psykiska hälsan 2019 till 85 % år 2020. Andel aktiviteter som ökade den fysiska hälsan ökade också från 38 % 2019 till 55 % år 2020. Resterande del av aktiviteterna bibehåller den fysiska eller psykiska hälsan. Ingen har rapporterat att aktiviteterna har minskat den fysiska eller psykiska hälsan. Störst effekter har vår verksamhet på sammanhållningen, gemenskapen & välmående generellt hos barn och unga. Något som är oerhört viktigt för en god psykisk hälsa.

Fler aktiva hälsoråd

Barn och unga är mer aktiva för sin hälsa

2019 utökades friskvårdsbidraget rejält. Arbetet systematiserades i ett årshjul där hälsoråden varje kvartal får friskvårdsbidrag. Arbetet föregicks av ett analysarbete som syftade till att  öka hälsorådens hållbarhet och aktivitet men framförallt att skapa kontinuerliga aktiviteter som främjar barn och ungas hälsa. För att barn och unga ska kunna ta bra livsstilsval krävs ett kontinuerligt hälsofrämjande arbete. Resultatet  2019- 2020 blev att 114 nya hälsoråd ansökte om medlemskap i Reacta varav 111 stycken blev aktiva. 45 stycken tog beslutet att avveckla sin verksamhet 2019 och 33 stycken 2020. En positiv minskning och 2020 beror det till största del på pandemin. Vid årets slut 2020 var 125 hälsoråd anslutna till Reacta, varav 92 stycken var aktiva med 1313 enskilda medlemmar. 2019 var 78 stycken hälsoråd aktiva vilket innebär att fler hälsoråd har varit aktiva trots den pågående pandemin. Utökningen av friskvårdsbidrag har gett goda resultat på hållbarheten av hälsoråden men framförallt har det ökat antalet aktiviteter hälsoråden genomför. Dessutom har det kontinuerliga arbetet förstärkts rejält då skolor och mötesplatser nu arbetar  hälsofrämjande under hela året, snarare än vid enstaka tillfällen.  

Antalet enskilda medlemmar i hälsoråden har minskat med 240 stycken mellan år 2019 och 2020, vilket enbart är en följd av att gymnasieelever inte längre sågs på daglig basis i skolan samt att fritidsgårdar har hållit stängt. Detta har gjort det svårt att värva medlemmar och att träffas. Det blev också extra svårt för flera av de nystartade hälsoråden att nå ut till kompisar utanför den närmaste sfären.

De hälsofrämjande aktiviteterna som barn & unga ville göra för sin hälsa har delvis fått inskränka sig till digitala möten eller utomhusaktiviteter. Fantasin om vad som är positivt för hälsan har i viss mån begränsats av pandemin men många har funnit nya sätt att träffas och känna gemenskap. Hälsorådet Trivsel & hälsa löste detta på ett galant sätt genom Google Meet med alla elever på skolan, där de tillsammans bestämde vilka rastaktiviteter de ville göra. Beslut togs sedan att göra dansstopp i omgångar ute på rasterna för att minska smittspridningen.

Hälsorådet "Tillfälligt avbrott" på Vimmerby Folkhögskola har genomfört och skapat egna rörelsepauser, som de sedan filmat. Alla deltagare på grund, allmän linje och barnskötarna genomför numera regelbundet rörelsepauser genom att titta på filmerna. Gensvaret har varit positivt där rörelsepauserna har skapat mer rörelseaktivtet, gemenskap och en ökad koncentration. Numera påminner deltagarna varandra om rörelsepauser och deltar med glädje. Hälsorådet har också haft samtal kring hur viktigt rörelse är för kroppen samt att de själva fått känna skillnaden i koncentration efter en genomförd rörelsepaus. Hela aktivitetsbanken finns att titta i här. Läs mer →

Indikatorer & systematiskt kvalitetsarbete

Vi mäter och förbättrar kontinuerligt vårt arbete

Under 2019-2020 startade vi ett stort arbete med att ta fram indikatorer som kan visa hur vi når uppsatta mål vi har mot bidragsgivaren liksom hur långt vi nått mot visionen. Arbetet är ett led i att kunna mäta och utvärdera effekten på varje stödinsats varje år och se hur vi kan utveckla och förbättra arbetet.

Vi har också arbetat mycket med att systematisera arbetet utifrån det årshjul vi tagit fram till skolor och mötesplatser. Här har vi tittat på vilka utmaningar det finns i varje kvartal i att stötta hälsoråden. Utifrån det har vi tagit fram stödinsatser och skapat ett systematiskt kvalitetsarbete där vi hela tiden kan se och utgå ifrån följande frågeställningar:
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

För att möjliggöra detta har vi påbörjat att bygge av ett system i airtable för att enkelt kunna registrera och dokumentera alla stödinsatser vi gör. Vi kan här se vad hälsoråden har gjort och var i processen som skolan eller mötesplatsen befinner sig. Har de utbildade samordnare eller stödjare? Har hälsorådet lämnat in hälsofrämjande aktiviteter? Här kan vi analysera vad för stödinsatser som behövs på en övergripande nivå för att de ska ta sig vidare och få fler aktiva hälsoråd och behålla befintliga. Genom denna analys kan vi ta fram en eller två stödinsatser som således skapar ett effektivt arbete som är många till gagn samtidigt. Dessutom kan vi också gå tillbaka och titta på hur blev det? Vad gjorde vi förra gången i detta kvartal? Vad fungerade och vad fungerade inte? På detta sätt kan vi tydligt få fram dokumentation på vilket arbete som gjorts tidigare. Se vilka stödinsatser som gjordes under föregående år och vilka de riktade sig till. Utifrån detta kan vi ta lärdomar av vårt arbete och se vad som kan förbättras.

Styrelse & kansli

Vilka satt i styrelsen?

Styrelsen har bestått av: 

Malik Chaudhry – ordförande
Jan Zafar – ledamot
Emir Kadric – ledamot
Aylin Daut – ledamot
Felicia Ekman – ledamot
Malik Siyan – suppleant
Anastasia Pitkänen – suppleant    
Alva Ehn – suppleant
Marwan Arkawi – suppleant

Kansliet har bestått av: 

David Nilsson - Generalsekreterare
Elsa Ohvanainen – Ekonomiassistent  
Rosine Sandberg – Föreningskonsulent
Fredrik Thelander – Projektledare
Anette Pettersson Faye – Nationell samordnare

Ali Husseini, David Cameron Ohvanainen och Rohulla Rizwan har hjälp till med att uppdatera mottagarlistan för nyhetsbrev.

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Grundas Reacta
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Kan skolor och mötesplatser bli stödmedlemmar
 • 2015  Ger 250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare barn och unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Gör över 100 hälsoråd och 2000 barn och unga hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Startar folkhögskolor hälsoråd för barns och ungas hälsa
 • 2020 Har 18 av 21 län aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Ökar deltagartillfällen i hälsoråden med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värdering:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→