Stadgar

Stadgar beslutade på årsmötet 2021

§ 1. ORGANISATIONENS NAMN  

Organisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm.    

§ 2. ÄNDAMÅL & MÅLGRUPP  

Mom 1  

Organisationen har till syfte att verka för att tillvarata ungdomars intresse av en god fysisk och psykisk hälsa genom:  

…att sprida och granska information av betydelse för ungas fysiska och psykiska hälsa.  

...att aktivera unga att själva driva frågor inom området för fysisk och psykisk hälsa.  

…att bedriva en positiv och informativ verksamhet för ungdomar, där utgångspunkten är jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.  

…att utbilda och träna ungdomar i demokratins idéer och stärka den demokratiska medvetenheten hos ungdomar.  

…att öka det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd utifrån ett salutogent perspektiv.

Mom 2  

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.  

Mom 3  

All Reactas verksamhet ska vara alkohol- och drogfri samt i största möjliga mån även nikotinfri.  

§ 3. ORGANISATION  

Mom 1  

Organisationen är organiserad enligt följande:  

- Riksårsmötet  

Riksårsmötet är det högsta beslutande organet.  

- Riksstyrelsen  

Riksstyrelsen ansvarar för förvaltningen av organisationens angelägenheter.  

- Anslutna hälsoråd, organisationer eller annan sammanslutning som stödjer organisationens målsättning och värderingar.    

Mom 2  

Verksamhets- och räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.  

§4. MEDLEMSKAP  

Mom 1  

Organisationens medlemmar är hälsoråd.    

Enskilda personer, andra organisationer eller sammanslutningar som stödjer Reactas målsättning och värderingar kan bli stödmedlemmar.  

Mom 2  

Enskilda personer har möjlighet att bli medlemmar i hälsoråd anslutna till organisationen under förutsättning att personen accepterar organisationens stadgar.  

Mom 3  

Enskilda personer kan vara medlem i flera hälsoråd anslutna till Reacta.    

Om så sker ska den enskilda personen välja sitt huvudmedlemskap. Medlemmen blir ombudsgrundande där huvudmedlemskap finns.    

Medlemmen ansvarar för att begäran om huvudmedlemskap meddelas till riksstyrelsen, om huvudmedlemskap ej meddelats till riksstyrelsen går personens huvudmedlemskap in i den förening där personen först blev medlem.  

Mom 4  

Vid fördelning av ombud till riksårsmötet med representativa beslutsformer inom organisationen är anslutna hälsoråds medlemmar ombudsgrundande.  

Enskilda personer, organisationer eller annan sammanslutning som innehar stödmedlemskap är ej ombudsgrundande.    

§ 5. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING  

Mom 1  

Medlem, som önskar utgå ur organisationen, skall skicka in anmälan till riksstyrelsen.  

Mom 2  

Medlem som under ett kalenderår inte deklarerat att han/hon önskar stanna kvar som medlem anses ha gått ur organisationen.  

Mom 3  

Medlem som bryter mot organisationens stadgar eller bestämmelser eller genom sitt uppträdande skadar organisationen kan av riksstyrelsen, efter varning och om ej bättring skett, uteslutas.  

Mom 4  

Medlem, som utgått eller uteslutits ur organisationen, har inte rätt att få tillbaka vad personen inbetalat eller skänkt.  

Mom 5  

Beslut om uteslutning fattas av riksstyrelsen med 2/3 majoritet och äger omedelbart laga kraft, men skall tas upp på kommande riksårsmöte för behandling. Utesluten medlem har inte närvarorätt på riksårsmötet men får yttra sig genom en skrivelse.    

§ 6. ÅTERINTRÄDANDE  

Mom 1  

Om medlem, som uteslutits, önskar återinträdande i organisationen, skall ansökan göras hos riksstyrelsen som avgör om återinträdandet skall beviljas.  

§ 7. RIKSÅRSMÖTET  

Mom 1  

Riksårsmötet är riksorganisationens högsta beslutande organ.  

Medlemmar vid anslutna hälsoråd, organisationer eller annan sammanslutning innehar närvarorätt.  

Ombud har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt.  

Revisorer har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.  

Riksstyrelsen har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Riksstyrelsen har inte rösträtt i frågor som gäller egen ansvarsfrihet eller ersättning.    

Riksårsmötets röstlängd fördelas enligt följande bestämmelser:  

Föreningar där minst 60% av medlemmarna är under 26 år tilldelas 60% av röstlängden. Föreningar som inte fyller kraven att minst 60% av medlemmar är under 26 år tilldelas 40% av röstlängden.  

Om representationen av föreningar där minst 60% av medlemmarna är under 26 år är 61% eller mer av den totala röstlängden skall fördelningen ske enligt principen ett ombud, en röst.    

Ordinarie riksårsmöte skall hållas vart annat år före juni månad.

Mom 2  

Extra riksårsmöte sammankallas av riksstyrelsen på eget initiativ eller om riksstyrelsen mottagit skriftlig begäran från revisorer. Extra riksårsmöte ska hållas inom fyra månader från det att giltig begäran inkommit till riksstyrelsen. Tid och plats för riksårsmötet bestäms av riksstyrelsen.  

Mom 3  

Skriftlig kallelse till riksårsmötets ombud ska skickas minst 4 veckor före ett riksårsmöte. Senast 20 dagar före ordinarie riksårsmöte ska ombuden erhålla förslag till dagordning och underlag för de ärenden som avses bli behandlade enligt dagordningen.  

Mom 4  

På riksårsmötet ska minst följande frågor behandlas:  

a) Verksamhetsberättelse  b) Revisorernas berättelse c) Frågan om ansvarsfrihet  d) Verksamhetsplan  e) Stadgeenliga val  f) Stadgar  

Mom 5  

Vid extra riksårsmöte behandlas den eller de frågor som föranlett att riksårsmötet har sammankallats.  

Mom 6  

Beslut vid riksårsmötet fattas genom öppen omröstning.  

Vid personval kan dock röstberättigad begära sluten omröstning. Röstberättigad är ombud på riksårsmötet. Varje ombud har en röst. Riksårsmötets beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal har riksårsmötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.  

Mom 7  

Alla medlemmar har rätt att senast två månader före ordinarie riksårsmöte (med motionsbehandling) skicka in skriftligt förslag, s.k. motion, till riksstyrelsen som ska yttra sig om förslaget. Riksstyrelsen ska senast tjugo dagar före ordinarie riksårsmöte skicka förslagen med yttranden till samtliga riksårsmötets ombud.  

§ 8. VAL TILL RIKSÅRSMÖTET  

Mom 1    

Varje anslutet hälsoråd har rätt att utse och sända två ombud, samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar utöver ett tusen. Medlemsräkning som grund för val sker den 31 december året före det år valet äger rum.    

Mom 2  

Varje registrerad medlem i ett hälsoråd som förklarat sig beredd att deltaga på riksårsmötet kan föreslås till ombud. Varje förening som avser att sända ombud, skall senast 5 veckor innan riksårsmötet, skriftligen till riksstyrelsen insända de ombud som valts i hälsorådet.  

Mom 3    

Ombud till riksårsmötet väljs för en tid av en mandatperiod. Mandatperioden sträcker sig från datumet för ordinarie riksårsmöte till datumet för nästa ordinarie riksårsmöte.  

Mom 4  

Ombud som: Inte längre är medlem i hälsorådet, väljs till riksstyrelseledamot eller avsäger sig uppdraget är inte längre ombud.    

Samma sak gäller ombud som: Anställts i, kommer i ett anställningsliknande förhållande till eller i större utsträckning utför förvärvsarbete för organisationen.  I nämnda fall eller när ombud är

förhindrad att deltaga i riksårsmöte, inträder ersättare utsedd i föreningen, dock inte för längre tid än hindret består.  

§ 9. RIKSSTYRELSEN  

Mom 1  

Riksstyrelsen tar hand om den omedelbara ledningen av organisationens verksamhet i enlighet med dess stadgar och av riksårsmötet fattade beslut.  

Mom 2  

Riksstyrelsen består av en ordförande och sex ytterligare ledamöter.

Mom 3  

Riksstyrelsens ordförande väljs på 2 år. Riksstyrelsens ledamöter väljs på 2 år.  

Mom 4  

Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

Mom 5  

Riksstyrelsen bör sammankallas, på kallelse av ordförande, minst fyra gånger årligen.  

Mom 6  

Riksstyrelsen äger rätt att kalla adjungerade vid behov.  

Mom 7  

Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter, varav en av dem är ordförande eller vice ordförande, deltar i mötet.  

Mom 8  

Riksstyrelsen utser de personer som äger rätt att teckna organisationens firma.  

Mom 9  

Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning. Votering i personfrågor skall vara sluten, om en ledamot så begär.  

Mom 10  

Ordförande äger utslagsröst.  

Mom 11  

Riksstyrelsen tillsätter de arbetsgrupper som styrelsen tycker behövs.  

§ 10. Anslutna hälsoråd

Organisationens medlemmar är anslutna hälsoråd. Varje enskild medlem tillhör något hälsoråd, vanligtvis närmaste geografiskt baserade hälsoråd. Högsta beslutande organ hos det anslutna hälsorådet är årsmötet.  

Anslutna hälsorådets stadgar och ändringar av dem ska underställas riksstyrelsen för fastställelse, i hälsorådets stadgar skall framgå att medlem i hälsorådet också måste vara medlem i organisationen, att hälsorådet årligen skall underrätta organisationens styrelse om sin ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelse. Hälsorådet måste årligen sända sina verksamhetsberättelser till riksstyrelsen.  

Anslutna hälsoråd äger ej rätt att uttala sig i riksstyrelsens namn utan uttalar sig i eget namn.  

Ansökan om medlemskap ställs till organisationen.    

§ 11. Stödmedlemskap för organisationer eller annan sammanslutning  

Organisationer eller annan sammanslutning som stödjer Reactas målsättning och värderingar kan välja att bli stödmedlemmar till Reacta.    

Stödmedlemmar har ej rösträtt vid riksårsmötet. De har inte heller rätt att sända ombud till riksårsmötet.    

Ansökan om stödmedlemskap ställs till Reacta. Om organisation eller annan sammanslutning vid inträde har befintliga lokala hälsoråd äger dessa ej rätt till stödmedlemskap om inte annat bestämts.  För att stödverksamhet ska vara giltig krävs det att årlig medlemsavgift avlagts.  

§ 12. VALBEREDNING  

Valberedningen väljs på 2 år och senast 45 dagar före årsmöte skall valberedningens ordförande skriftligen lämna förslag till dels funktionärer till årsmötet, dels till riksstyrelseledamöter för de platser som är öppna för omval.    

§ 13. VALBARHET  

Valbar är en person som förklarat sig beredd att delta i val.    

§ 14. REVISION  

Mom 1  

Organisationens samtliga räkenskaper skall granskas av revisor.  

Mom 2  

Organisationens räkenskaper föres per kalenderår.  

Mom 3  

På särskild kallelse av ordförande skall revisorn närvara vid styrelsesammanträdes- eller riksårsmötes behandling av organisationens räkenskaper.    

§ 14. ÄNDRING AV STADGAR  

Beslut om stadgeändringar fattas med 2/3 majoritet av riksårsmötets röstlängd.    

§ 15. STADGARNAS BESTÄMMELSER  

Bestämmelserna i dessa stadgar om organisationens ändamål får aldrig i sin andemening ändras.    

§ 16. TOLKNINGSFÖRETRÄDE  

Styrelsen äger tolkningsföreträde vid fråga om innebörden av stadgarna.    

§ 17. ORGANISATIONENS UPPLÖSNING  

För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, med minst sex månaders mellanrum, varav minst en är ordinarie. I kallelsen till årsmöte som har att behandla fråga om organisationens upplösning skall förslag lämnas om hur riksstyrelsen skall förfara med organisationens tillgångar.

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Grundas Reacta
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Kan skolor och mötesplatser bli stödmedlemmar
 • 2015  Ger 250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare barn och unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Gör över 100 hälsoråd och 2000 barn och unga hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Startar folkhögskolor hälsoråd för barns och ungas hälsa
 • 2020 Har 18 av 21 län aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Ökar deltagartillfällen i hälsoråden med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värdering:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→