Röster om hälsoråd

Så här säger skolorna

”Vi har fått mer välkomnande och öppen attityd på skola”
Globala gymnasiet

”Elever blir lugnare och kan koncentrera sig mer på genomgångar och eget arbete utan att behöva ta en rast”
Wallbergsskolan

”Goda effekter på elevernas medvetenhet om vad som är bra för kropp och knopp”
Simrishamns särskola

”Eleverna ser poängen av att göra fysiskaaktiviteter utanför skolan”
Internationella Engelska gymnasiet

Effekter

Psykisk och fysisk hälsa ökar

Det finns många positiva effekter av att arbeta med Reactas modell och vi ser dagligen hur arbetet påverkar barn & ungas hälsa positivt. Under  2019 har vi påbörjat ett systematiskt arbete för att samla in och dokumentera effekterna av hur modellen bibehåller och stärker barn & ungas hälsa. Under 2019 redovisade totalt 17 skolor & fritidsverksamheter vid totalt 45 tillfällen, effekterna från 21 olika hälsoråd och deras hälsofrämjande aktiviteter.

70 % av aktiviteterna ökar den psykiska hälsan hos eleverna och 53 % av aktiviteterna ökar den fysiska hälsan. Många av de hälsofrämjande aktiviteterna ökar både den psykiska och fysiska hälsan. En hel del av aktiviteterna har bara fokus på psykisk hälsa varav de av naturliga skäl inte ökar den fysiska hälsan. Däremot kan vi se att de aktiviteter som ökar den fysiska hälsan, till stor del också ökar den psykiska hälsan.  

Störst effekter ser vi på att gemenskapen, det generella välmåendet och sammanhållningen. Ingen har rapporterat att den fysiska eller psykiska hälsan har minskat.

Hälsofrämjande aktiviteter

Vilka effekter har aktiviteterna?

Ta del och inspireras av alla hälsoråds hälsofrämjande aktiviteter. Just nu håller vi på att bygga upp aktivitetsbanken och fler kommer tillkomma inom kort liksom mer info om varje aktivitet. Kanske finns det en aktivitet ni skulle vilja göra på er skola för att stärka den psykiska och fysiska hälsan?

Evidens

Hälsorådsmodellens evidens

Reacta arbetar med Hälsorådsmodellen på hundratals skolor och mötesplatser för att bibehålla och förbättra barn & ungas hälsa. Modellen togs fram 2014-2016 av elevhälsa och skolpersonal på fyra skolor där ett stort antal metoder prövades ut, varav ett antal evidensbaserade metoder valdes och bildande en helhet som blev Hälsorådsmodellen. Metoderna är idag väl beprövade i modellen och används på hundratals skolor. Modellen uppdateras kontinuerligt utifrån skolors erfarenhet och aktuell evidens, dels från Reacta, dels från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas samordnarutbildning får du lära dig hur du använder varje metod för att bibehålla och stärka barn & ungas hälsa i skolan och på mötesplatser.

Modellen uppdateras kontinuerligt utifrån skolors erfarenhet och aktuell evidens från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas samordnarutbildning får skolor och mötesplatser fördjupad kunskap och framgångsrika arbetssätt för att använda respektive metod i modellen.  De centrala metoder som används i modellen för att bibehålla och förbättra barn & ungas hälsa är:

Föreningsbildande
Barn & ungas organisering är något vi uppnår genom att använda föreningsbildande som metod. Genom föreningsbildande skapas en möjlighet till ökad delaktighet och inflytande, något som stärker ungas motivation och engagemang. Det finns i dag en stark och etablerad evidens för att barn & unga som deltar i föreningslivet mår bättre och har en högre självskattad hälsa än löst sammansatta sociala nätverk. Därför är det viktigt att alla barn & unga känner att de på eget initiativ kan starta ett eget hälsoråd. Barn & ungas organisering är en metod som också är tydligt är kopplat till elevers demokratiska färdigheter.

Källor:
Åkerströms avhandling "Participation is everything: young people’s voices on participation in school life."
Wennerholm & Brembers bok "När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan, en systematisk forskningsöversikt"

Empowerment
Empowerment (egenmakt) är en central del i vårt arbete med elevers hälsa. Att elever ska känna att de själva har möjlighet att förändra sin livssituation, där fokus ligger på ökad förmåga att ta makten över sin hälsa är en avgörande del för att skapa en känsla av egenmakt. Genom att möta elever på lika villkor, ge förutsättningar, uppmuntra och visa tilltro på deras egen förmåga skapar vi en grund för ökad empowerment hos elever.

Källor:
Scrivens bok "Promoting Health: A practical guide".
Trägårdhs bok "Empowerment och egenmakt".
Maynard & Stuarts bok "Promoting Young People’s Wellbeing through Empowerment and Agency".

Motiverande samtal
Motiverande samtal (MI) är ett grundläggande förhållningssätt i arbetet med barn & unga i Reacta, där fokus är att respektera barn & ungas rätt att göra egna val (acceptans), att förmedla förståelse (empati), att tillsammans med barn & unga arbeta kring de frågeställningar de har (samarbete) och slutligen locka fram barn & ungas egna tankar som går mot förändring (framkallande). Förhållningssättet syftar till att skapa ett samtalsklimat där eleven får möjlighet att kliva in i sitt eget reflekterande rum, där eleven kan få tillgång till sin egen drivkraft och kapacitet att fatta goda beslut för sin egen hälsa. En grundläggande utgångspunkt i det motiverande samtalet är att genom olika metoder synliggöra, bekräfta och skapa förutsättningar för barn & ungas egen vilja till förändring. På så sätt ökar initiativen att ta bra livstilsval vilket exempelvis kan vara hälsofrämjande aktiviteter i ett hälsoråd.

Källor
Holm Ivarssons bok MI- Motiverande samtal för skolan.
Folkhälsomyndighetens introduktion till motiverande samtal.

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

  • 2008  Startas organisationen
  • 2011  Får vi första statsbidraget från MUCF
  • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
  • 2014 Antas fem hälsovärderingar
  • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
  • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
  • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
  • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
  • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
  • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 unga gör hälsofrämjande aktiviteter

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→