Om Reacta

Vi lyfter skolors och mötesplatsers hälsofrämjande arbete

Reacta är en ideell riksorganisation som erbjuder stöd och kunskap till skolor och mötesplatser för att de ska kunna lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Arbetet sker med Reactas evidensbaserade modell där barn och unga startar och driver små föreningar som kallas hälsoråd. I hälsoråden gör barn och unga hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. yoga, spelar fotboll för att må bra, anordnar rastaktiviteter, kreativt skapande eller rörelsepauser.

Skolor och mötesplatser får stöd och hjälp att starta, driva, utveckla och utvärdera arbetet med hälsoråd. Det görs med hjälp av våra stödinsatser. Insatserna består t.ex. av olika mallar som förenklar hälsorådens arbete på olika sätt, utbildningar, friskvårdsbidrag, nätverksträffar, nyhetsbrev, coachning, kartläggningar m.m. Arbetet sker med hjälp av våra fantastiska diplomerade samordnare och diplomerade hälsorådscoacher som arbetar på skolor och mötesplatser i sitt uppdrag som bl a skolsköterskor, kuratorer, fritidsledare, lärare, specialpedagoger m.m. Idag har vi  29 diplomerade samordnare som samordnar totalt 85 diplomerade hälsorådscoacher på 51 skolor/mötesplatser. Det ger ett fantastiskt stöd till alla 73 anslutna hälsoråd som fanns vid 2022 års utgång. Totalt har barn och unga i hälsoråden år 2021 genomfört 3628 deltagartillfällen* och 2022 var antalet 10 509 stycken. En ökning med hela 190 %!

*Deltagartillfällen: Varje tillfälle som ett barn eller ungdom deltar i en hälsofrämjande aktivitet i ett hälsoråd. Om en person till exempel har deltagit på en aktivitet tre gånger en vecka är det tre deltagartillfällen.

Varför finns vi?

En god hälsa - inte ohälsa

Barn och ungas ohälsa ökar och fortsätter att så göra. Larmrapport efter larmrapport avlöser varandra. Barn och unga mår psykiskt dåligt samtidigt som övervikt och fetma ökar. Bra eller dåliga livsstilsval för hälsan följer barn och unga genom hela livet och därför är tidiga och hälsofrämjande insatser av stor vikt. Det kan vara att t.ex. skapa en medvetenhet om vikten av daglig fysisk rörelse och hur det vi äter påverkar oss. Här har skolor och mötesplatser en viktig roll då barn och unga spenderar en stor tid i dessa verksamheter.

I skolan och mötesplatsernas arbete är det lätt att arbetet fokuserar på när barn och unga redan mår dåligt, d.v.s. vid psykisk eller fysisk ohälsa. Det främjande arbetet som bibehåller och ökar hälsan är svårt att genomföra i praktiken och tidsbrist är en stor faktor. Kunskap och praktiska verktyg saknas. Dock är det främjande arbetet avgörande för att minska det förebyggande och det åtgärdande arbetet. I bilden till höger blir detta tydligt där ett hälsofrämjande arbete med simundervisning så alla kan simma hade minskat det förebyggande arbetet (vid nätet) samt det åtgärdande längst ner.

Vi i Reacta består av personal från skolor och mötesplatser som tillsammans med barn och unga gör hälsofrämjande aktiviteter i hälsoråd. Vi pratar om hur man får en god psykisk och fysisk hälsa och gör hälsofrämjande aktiviteter i hälsoråd. Vi finns till för att göra det svåra enkelt och skapa praktiska och enkla verktyg för att arbeta hälsofrämjande. Genom att ge kunskap och stöd i alla led från rektor, till lärare och elever att arbeta hälsofrämjande får allt fler barn och unga bibehålla men också öka sitt psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Och det gör vi tillsammans.

Vår vision

Alla skolor och mötesplatser har aktiva hälsoråd

Under 2020 fastställde vi vår vision som vi under 2021 och 2022 fortsatt arbeta mot.

Vi strävar efter att alla skolor och mötesplatser har aktiva hälsoråd!

Visionen gestaltar det vi alltid arbetat med men möjliggör ett mer fokuserat och effektivare arbete. Många organisationer skapar forum, diskussioner och föreläsningar om psykisk ohälsa och om vad barn och unga kan göra för att må bra. Vi gör verklighet av det genom aktiva hälsoråd som gör hälsofrämjande aktiviteter. Det ger en reell effekt på barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. Vi gör alltså det andra bara pratar om.

Verksamhetsidé

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Nytt projekt

Utveckling av Reactas modell för anpassad skola (tidigare kallat särskolor)

Under 2020 togs en ansökan fram till Allmänna Arvsfonden som blev beviljad under 2021. Projektet "Jämlik hälsa för alla" startade under 2022 där tre särskolor, elever och personal, arbetar fram eventuella anpassningar inom Reactas modell, med syftet att fler skolor och fler elever mer självständigt ska kunna arbeta med modellen. Resultatet av anpassningarna ska möjliggöra att fler barn och unga i särskolor kan starta och driva hälsoråd. Under våren 2022 rekryterades Maria Almroth som projektledare till projektet och uppstarten med skolorna skedde hösten 2022.

Nya stödinsatser

Digital utveckling i fokus

Under åren 2021 och 2022 har vi arbetat med att skapa flera nya stödinsatser och förenklar arbetet med hälsoråd för att göra det lättare att arbeta med hälsoråd. Några exempel är: 

Nätverksträffar

Utökade nätverksträffar gav fler hälsoråd

Under 2021 och 2022 har vi genomfört mycket uppskattade nätverksträffar för att stötta och utveckla hälsorådscoacherna och samordnarnas arbete med hälsoråd. Nätverksträffarna under 2021 lockade 61 deltagare och under 2022 48 st. Nätverksträffarna har skett i samverkan med föreläsare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Karolinska institutet, Stockholms universitet och GenPep. En effekt av det stora deltagande är att under 2022 har 36 % av skolorna som redan hade hälsoråd, har utökat sin verksamhet med fler hälsoråd och gjort fler hälsofrämjande aktiviteter.

Ökade effekter

Mycket goda effekterna på barn och ungas psykiska och fysiska hälsa

Sedan 2019 görs mätningar av hur arbetet med Reactas hälsorådsmodell bibehåller och stärker barns och ungas hälsa och även påverkar andra faktorer som på olika sätt bidrar till barns och ungas välbefinnande. Skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatser rapporterar in underlag via kvartalsvisa enkäter och här presenteras det samlade underlaget från 2022.

Statistiken baseras på siffror från sammanlagt 129 kvartalsredovisningar från 54 hälsoråd i 18 verksamheter. Under 2022 genomfördes 1 212 hälsofrämjande aktiviteter i vilka 10 509 deltagartillfällen registrerades, vilket är antalet tillfällen som barn och unga deltagit i hälsorådens aktiviteter.

Ingen av aktiviteterna har haft negativa effekter men ett antal respondenter har svarat att de inte har kunnat avgöra effekterna av hälsorådens aktiviteter. Detta visas genom att det utrymme som finns upp till 100 % inte är fullständigt. Störst osäkerhet är det gällande barns och ungas koncentration.

Övergripande kan vi se att störst effekt har hälsorådsarbetet på gemenskapen, sammanhållningen och den psykiska hälsan för de som deltar i hälsorådens aktiviteter. Vi kan också se att de barn och unga som är medlemmar i ett hälsoråd generellt sett bibehåller sitt ökade välbefinnande och koncentration, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för deras lärande.

Under 2022 har 25 stycken nya hälsoråd startat på 22 skolor varav 7 stycken skolor var nya. Totalt vid årets slut var 73 hälsoråd anslutna till Reacta med 1301 barn och unga som enskilda medlemmar. Antalet deltagartillfällen* i hälsoråden var under året 10 509 stycken. Det är en dramatiskt ökning från 3628 stycken deltagartillfällen 2021. Ökningen innebär att många fler barn och unga har deltagit i hälsorådens aktiviteter och ökat sin psykiska och fysiska hälsa. Vår analys visar också att många fler än de 1301 stycken barn och unga som är medlemmar i hälsoråden deltar i hälsorådens aktiviteter. Vi ser också att de barn och unga som sedan tidigare deltog i hälsorådens aktiviteter deltar vid fler tillfällen och mer regelbundet. Ett fantastiskt resultat som ger en mycket god grund för livslångt bra livsstilsval.

Ökad psykisk och fysisk hälsa

Barn och unga är mer aktiva för sin hälsa

Många av hälsorådens aktiviteter ökar den psykiska hälsan. Under 2019 framgick det i 73% av kvartalsredovisningarna att hälsorådens aktiviteter gav en ökning av barns och ungas psykiska hälsa. 2021 var siffran 86 % och under 2022 ökade den till 89%. Med Reactas modell blir barn och unga medvetna om hur de hälsofrämjande aktiviteterna påverkar deras psykiska välbefinnande positivt. Det resulterar i en positiv spiral där bibehållandet av den psykiska hälsan minskar till fördel för en större ökning av den psykiska hälsan.

Den största ökningen av våra mätvärden under tid har skett på den fysiska hälsan. 2019 framgick det i 38% av kvartalsredovisningarna att barns och ungas fysiska hälsa ökade. 2020 var det 55% och 2021 steg siffran till 67 %. Under 2022 skedde en ytterligare en ökning som resulterade i hela 76%. Här ser vi samma trend som för den psykiska hälsan, att bibehållandet av den fysiska hälsan minskar till förmån för en ökad fysiska hälsa.

Styrelse och kansli

Vilka satt i styrelsen?

Styrelsen har bestått av: 

Malik Chaudhry – ordförande
Aylin Daut – vice ordförande
Malik Siyan – sekreterare
Jeannine Jansson – ledamot
Jenny Lundkvist – ledamot
Johan Hallberg – ledamot
Mac Stridh – ledamot

Kansliet har bestått av: 

David Nilsson - generalsekreterare
Maria Almroth - projektledare
Maria Engdell - nationell samordnare
Rosine Sandberg - föreningskonsulent
Elsa Ohvanainen – ekonomiassistent  

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Grundas Reacta
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Kan skolor och mötesplatser bli stödmedlemmar
 • 2015  Ger 250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare barn och unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Gör över 100 hälsoråd och 2000 barn och unga hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Startar folkhögskolor hälsoråd för barns och ungas hälsa
 • 2020 Har 18 av 21 län aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Ökar deltagartillfällen i hälsoråden med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värdering:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→