Effekter

Ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande

Sedan 2019 görs mätningar av hur arbetet med Reactas hälsorådsmodell bibehåller och stärker barns och ungas hälsa och även påverkar andra faktorer som på olika sätt bidrar till barns och ungas välbefinnande. Skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatser rapporterar in underlag via kvartalsvisa enkäter och här presenteras det samlade underlaget från 2023.

Statistiken baseras på siffror från sammanlagt 144 kvartalsberättelser (tidigare kallat kvartalsredovisningar) från 58 hälsoråd i 17 verksamheter. Under 2023 genomfördes 1792 hälsofrämjande aktiviteter i vilka 21 536 deltagartillfällen registrerades, vilket är antalet tillfällen som barn och unga har deltagit i hälsorådens aktiviteter.

Statistiken från 2023 visar att hälsorådsarbetet har störst effekter på gemenskapen och sammanhållningen bland barn och unga och hälsoråden gör även stor skillnad för medlemmarnas psykiska hälsa och välmående generellt.  

Ingen av aktiviteterna har haft negativa effekter men några respondenter har svarat att de inte har kunnat avgöra effekterna av hälsorådens aktiviteter. Detta visas genom att det utrymme som finns upp till 100 % inte är fullständigt.

Psykisk hälsa

Fler aktiviteter ökar barns och ungas psykiska hälsa

Många av hälsorådens aktiviteter ökar den psykiska hälsan. Under 2019 framgick det i 73% av kvartalsberättelserna att hälsorådens aktiviteter gav en ökning av barns och ungas psykiska hälsa. 2021 var siffran 86 % och under 2022 ökade den till 89%. Under 2023 har en större andel av aktiviteterna resulterat i en bibehållen psykiska hälsa (25%) och 75%  har gett en ökad psykisk hälsa.

Med Reactas modell blir barn och unga medvetna om hur de hälsofrämjande aktiviteterna påverkar deras psykiska välbefinnande positivt. Det resulterar i en positiv spiral där bibehållandet av en god psykisk hälsa nu ökar.  

Fysisk hälsa

Fler aktiviteter ökar barns och ungas fysiska hälsa

Många av hälsorådens aktiviteter syftar till att främja och stärka medlemmarnas fysiska hälsa och här har ökningen varit stor under de senaste åren.

2019 framgick det i 38% av kvartalsberättelserna att hälsorådens aktiviteter ökade barns och ungas fysiska hälsa. 2020 var det 55% och 2021 steg siffran till 67 %. Under 2022 skedde en ytterligare en ökning som resulterade i en ökning på hela 76% och under 2023 har 69% av aktiviteterna gett en ökad fysisk hälsa.

Här ser vi nu samma trend som för den psykiska hälsan, att bibehållandet av den fysiska hälsan ökar till viss del, tack vare en ökad medvetenhet.

Ökad närvaro i skolan

Att arbeta hälsofrämjande med hälsoråd främjar närvaron

Sedan 2020 har Reacta mätt vilka effekter som hälsoråd har på närvaron i skolan. Anledningen är att allt fler skolor berättade att de sett positiva förändringar i närvaron hos en del elever som är medlemmar i hälsoråd.

Den ökade närvaron är ett resultat av hälsorådmodellens metoder där fokus är på motiverande samtal, demokrati och och empowerment som väcker barns och ungas egna inre resurser och engagemang. I hälsoråden handlar det om välmående, inte prestation, vilket kan generera en ökad skolnärvaro.

Det finns ett evidensbaserat dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande och ökad skolnärvaro ger elever bättre förutsättningar för lärande. Ökade förutsättningar för lärande främjar i sin tur elevernas välbefinnande. Med  hälsoråd som ökar närvaron skapas vidare goda förutsättningar för att främja  även gemenskap och sammanhållning, vilket leder till ökad trygghet i skolan.


Antal deltagartillfällen

Deltagartillfällen ökar i hälsofrämjande aktiviteter

Sedan 2019 mäter Reacta antal deltagartillfällen, det vill säga antalet tillfällen som barn och unga deltar i hälsorådens aktiviteter. Ett deltagartillfälle är varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Om en person har deltagit i tre hälsofrämjande aktiviteter under en vecka registreras tre deltagartillfällen.

Antalet har under de senaste åren ökat kraftigt. Från 1 345 deltagartillfällen 2019 till 3 628 deltagartillfällen 2021 och under 2022 registrerades 10 509 deltagartillfällen. Under 2023 skedde en 100% ökning och hela 21 536 deltagartillfällen registrerades.

I många av de verksamheter där hälsoråd finns så vill än fler barn och unga vara med och också få uppleva alla positiva effekter av att vara med i ett hälsoråd. Det gör att hälsoråden växer och blir både större och fler, vilket i sin tur skapar fler deltagartillfällen.

Att bibehålla hälsorådsarbetets effekter

Hälsofrämjande arbete på längre sikt

Ett hälsofrämjande arbete handlar om att både bibehålla och öka det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet. Att redan tidigt lära sig vad som främjar ens välbefinnande och kunna bestämma vilka hälsofrämjande aktiviteter man som barn och ung vill göra har stor påverkan på hur livsstilsvalen sen ser ut över tid. Har du själv varit med och beslutat om och planerat aktiviteter som stärker ditt välbefinnande och hur de ska genomföras så ökar din motivation att fortsätta utöva den hälsofrämjande aktiviteten samtidigt som ditt empowerment stärks.

Inom Reacta arbetar vi inte med enstaka insatser som en "må-bra-dag" eller ett anordnat lopp utan fokus är på aktiviteter som genomförs kontinuerligt för att lägga grunden för och främja positiva och stärkande livsstilsval som helst håller livet ut.  Av den anledningen mäts inte bara i vilken utsträckning som de olika hälsofaktorerna ökar utan även i vilken utsträckning de bibehålls.

Medvetenhet

En nyckelfaktor för att främja långsiktighet

I arbetet med hälsoråd läggs stort fokus på att göra barn och unga medvetna om hur aktiviteterna påverkar deras psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Genom att bli medveten befästs tankar, känslor och upplevelserna kring aktiviteternas effekter hos barn och unga vilket främjar motivation att fortsätta vara engagerad i hälsoråd. Av den anledningen blir det på sikt fler som bibehåller sin medvetenhet kring vad som får dem att må bra samtidigt som medvetenheten också ökar hos en stor andel av hälsorådens medlemmar.

Sedan 2020 har andelen kvartalsberättelser där bibehållen medvetenhet har rapporterats ökat från 17% år 2019 till 23% under 2022, en ökning med sex procentenheter, vilket motsvarar en ökning med 35%. I 74% av kvartalsberättelserna 2022 rapporterades att medvetenheten ökade under 2022 och under 2023 är siffran 60%. 35% uppger att den har bibehållits.

Trygghet

En förutsättning för främjat välbefinnande

En utmaning som många skolor och mötesplatser står inför idag är att otryggheten ökar. Genom att vara medlem i ett hälsoråd motverkas detta då medlemmarna får träffa andra barn och unga och kan samlas kring en aktivitet som de själva har valt att de vill göra.

Hälsoråden kan vara både klass- och årskursöverskridande vilket resulterar i att nya och fler relationer skapas. När hälsorådsmedlemmarna lär känna fler och får ett ökat relationskapital så resulterar det även i ökad trygghet i skolan eller på mötesplatsen och här har hälsoråden en mycket viktig roll.

Under 2020 framgick det i 85% av kvartalsberättelserna att tryggheten har ökat och i 8% var den bibehållen. 2021 bibehölls tryggheten med 13% och ökningen kvarstod på 85%. Under 2022 steg siffran för bibehållen trygghet till 24% och i 75% av kvartalsberättelserna framgick det att tryggheten hade ökat. 2023 har den bibehållna tryggheten stigit till 27% och ökat med 71%.

Sammanhållning

Hälsofrämjande aktiviteter med fler och nya vänner skapar starkare relationer

En effekt som har varit väldigt stor och tydlig i arbetet med hälsoråd är  att de aktiviteter som barn och unga planerar, genomför och utvärderar främjar och stärker sammanhållningen bland dem och i skolan.  

Sammanlagt framgår det att 85% av hälsorådets aktiviteter under 2023 har resulterat i en ökad sammanhållning och att 12% av aktiviteterna har gjort att den har bibehållits. 2022 redovisades det i 91% av kvartalsberättelserna att sammanhållningen hade ökat och i 9% hade den bibehållits.

Siffrorna gällande sammanhållning har konsekvent varit höga även tidigare år så det är tydligt att här gör hälsorådsarbetet en stor och viktig skillnad.

Förutsättningar för lärande

Dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande

Här kan vi se en tydlig trend över tid där andelen kvartalsberättelser i vilka det rapporteras en ökning av förutsättningar för lärande minskar, till fördel för att det i allt fler framgår att förutsättningarna för lärande bibehålls. Från att det under 2019 i 100% av redovisningarna rapporterades att förutsättningarna för lärande ökade var det under 2022 istället 56%. Siffran för bibehållna förutsättningar för lärande 2019 var 0% och har därefter stigit stadigt till att 2023 vara 42%.

Reactas analys visar att bibehållandet är ett resultat av att hälsorådens medlemmar blivit medvetna om vad de kan göra för att ge sig själva goda förutsättningar att påverka sitt psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Med den vetskapen och möjlighet att göra just de aktiviteterna skapas bra förutsättningar för hälsorådens medlemmar att må bra vilket leder till goda förutsättningar för deras lärande.

Röster om hälsoråd

Såhär säger några skolor om vad hälsorådsarbete resulterar i

”Vi har fått en mer välkomnande och öppen attityd på skolan.”
Globala gymnasiet


”Eleverna blir lugnare och kan koncentrera sig mer på genomgångar och eget arbete utan att behöva ta en rast.”
Wallbergsskolan

”Goda effekter på elevernas medvetenhet om vad som är bra för
kropp och knopp.”
Simrishamns särskola

”Eleverna ser poängen av att göra fysiska aktiviteter
utanför skolan.”
Internationella Engelska gymnasiet

Hälsofrämjande aktiviteter

Reactas aktivitetsbank

I vår aktivitetsbank finns många olika hälsofrämjande aktiviteter som du kan ta del och inspireras av. Kanske hittar ni en aktivitet som ni skulle vilja göra på er skola för att främja och stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande?

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Grundas Reacta
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Kan skolor och mötesplatser bli stödmedlemmar
 • 2015  Ger 250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare barn och unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Gör över 100 hälsoråd och 2000 barn och unga hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Startar folkhögskolor hälsoråd för barns och ungas hälsa
 • 2020 Har 18 av 21 län aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher
 • 2022 Ökar deltagartillfällen i hälsoråden med 190 %

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värdering:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→