Effekter

Psykisk och fysisk hälsa ökar

Sedan 2019 mäter vi effekterna av hur vår modell bibehåller och stärker barns och ungas hälsa. Effekterna mäts genom att skolor, fritidsgårdar och andra mötesplatser rapporterar effekterna av hälsorådens arbete. Mätningarna kommer ifrån ett underlag på 3628 barns och ungas deltagande i hälsofrämjande aktiviteter.

2021 rapporterade skolor och mötesplatser störst effekter på sammanhållningen, gemenskapen och den psykiska hälsan. Vi kan också se en generell ökning av att barn och unga som är medlemmar i ett hälsoråd också bibehåller sin ökade hälsa. T.ex. bibehåller allt fler sitt välmående, gemenskapen och tryggheten.  

Ingen av aktiviteterna har påverkat hälsan negativt hos deltagarna. Ett antal respondenter har dock svarat att de inte kunnat avgöra effekterna av hälsorådens aktiviteter. Detta visas genom att det utrymme som finns upp till 100 % inte är fullständigt. Störst osäkerhet finns kring barns och ungas koncentration.

Psykisk hälsa

Fler aktiviteter ökar barns & ungas psykiska hälsa

Allt fler andel av hälsorådens aktiviteter ökar den psykiska hälsan.  2019 hade 73 % av aktiviteterna en ökande effekt på barns och ungas psykiska hälsa. 2021 är den siffran 86 %.

Andelen som bibehåller sin psykiska hälsa minskar till fördel för att allt fler ökar sin psykiska hälsa som effekt av aktiviteterna. Sedan 2019 har också antalet som är osäkra på aktiviteternas effekt på den psykiska hälsan minskat.

Något som påverkar siffran är också att barn och unga har blivit mer medvetna med hjälp av Reactas modell hur aktiviteterna påverkar vårt psykiska mående positivt. Likaså har pandemin ökat vår medvetenhet kring detta.

Fysisk hälsa

Fler aktiviteter ökar barns & ungas psykiska hälsa

Den största ökningen av våra mätvärden har skett på den fysiska hälsan. 2019 ökade 38 % av aktiviteterna barns och ungas fysiska hälsa. 2020 var det 55 % av aktiviteterna och 2021 är siffran uppe i 67 %. Vid senaste kvartalsmätning ökade det ytterligare till 75 %. Se graf 3.

Grafen till höger (graf 4) visar hur relationen mellan bibehållande och ökande har förändrats. Det som har hänt är att aktiviteterna innan till största del har bibehållt barns och ungas fysiska hälsa men där nu allt fler av aktiviteterna ökar deras hälsa istället.

Närvarofrämjande

Att arbeta hälsofrämjande med hälsoråd främjar närvaron

Sedan 2020 har vi börjat mäta närvaron då allt fler skolor rapporterat att de sett förändringar i närvarorapporteringen på de elever som är medlemmar i ett hälsoråd. En ökad närvaro i skolan är direkt främjande för barns och ungas hälsa, då det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. En ökad närvaro ger direkt bättre förutsättningar för lärande och därmed hälsa. Liksom förutsättningar för ökad gemenskap, trygghet m.fl.

Till höger i grafen har samtliga rapporterat att de hälsofrämjande aktiviteterna antingen bibehåller eller ökar barns och ungas närvaro i skolan. Ungefär hälften av aktiviteterna ökar närvaron och andra hälften bibehåller närvaron.

Vår analys visar att effekten av ökad närvaro är ett resultat av modellens metoder där motiverande samtal och empowerment är centrala.

Antalet deltagartillfällen

Deltagartillfällen ökar i hälsofrämjande aktiviteter

Sedan 2019 mäter vi antalet deltagartillfällen, d.v.s. antalet tillfällen som barn och unga deltar direkt i hälsorådens aktiviteter. Ett deltagartillfälle är varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Om en person till exempel har deltagit tre gånger en vecka är det tre deltagartillfällen.

Antalet har sedan föregående år ökat kraftigt. Från 1345 deltagartillfällen 2019 till 3628 deltagartillfällen 2021. En ökning med 167 %.

Vid första kvartalet 2022 har redan 1703 deltagartillfällen genomförts runt om i Sverige. Vår prognos visar att över 6000 deltagartillfällen kommer ha genomförts vid årets slut.

Att bibehålla sin ökade hälsa

Allt fler bibehåller sin hälsa

Ett hälsofrämjande arbete innebär att bibehålla och öka det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet. Livsstilsval som sätts i tidig ålder där barn och unga har själva bestämt hälsofrämjande aktiviteter har stor påverkan på hur hållbara livsstilsvalen blir över tid. Har du själv varit med och beslutat om aktiviteter och deras genomförande, så ökar motivationen.

I Reacta arbetar vi inte med tillfälliga insatser som en enskild må-bra dag eller ett lopp utan aktiviteter som genomförs kontinuerligt och livsstilsval som håller helst livet ut. Det är de små livsstilsval som vi gör varje dag i form av rörelse, val av mat, sociala aktiviteter, kulturupplevelser m.m. som påverkar vårt välmående positivt mest. Därför mäter vi hur många av aktiviteterna som bibehåller välmåendet, tryggheten och gemenskapen hos deltagarna. Detta är alla viktiga delar för en bra psykisk och fysisk hälsa. På mätvärdena tryggheten, välmåendet och gemenskapen ser vi den högsta ökningen av bibehållandet.

Röster om hälsoråd

Så här säger skolorna

”Vi har fått mer välkomnande och öppen attityd på skola”
Globala gymnasiet

”Elever blir lugnare och kan koncentrera sig mer på genomgångar och eget arbete utan att behöva ta en rast”
Wallbergsskolan

”Goda effekter på elevernas medvetenhet om vad som är bra för kropp och knopp”
Simrishamns särskola

”Eleverna ser poängen av att göra fysiska aktiviteter utanför skolan”
Internationella Engelska gymnasiet

Hälsofrämjande aktiviteter

Vilka effekter har aktiviteterna?

Ta del och inspireras av alla hälsoråds hälsofrämjande aktiviteter. Just nu håller vi på att bygga upp aktivitetsbanken och fler kommer tillkomma inom kort liksom mer info om varje aktivitet. Kanske finns det en aktivitet ni skulle vilja göra på er skola för att stärka den psykiska och fysiska hälsan?

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värderingar där:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→