Definition

Vad är ett hälsofrämjande arbete?

1984 lade WHO grunden till vad ett hälsofrämjande arbete innebär. Det samlades i ett dokument kallat Ottawa Charter. Dokumentet har blivit en historisk milstolpe och används som en grundreferens av organisationer och myndigheter för att beskriva och definiera det hälsofrämjande arbetet. Reacta har anslutit sig till definitionen som lyder:   

 ”Health promotion involves the population as a whole in the context of their everyday life,
rather than focusing on people at risk for specific diseases.”

Sidan 29 i Ottawa Charter, Annex 1 från WHO

Hälsofrämjande arbete är en generell insats som inkluderar alla, istället för en insats som är riktad enbart mot personer som riskerar en specifik sjukdom. I skolsammanhang innebär detta att hälsofrämjande arbete ska riktas till alla på skolan eller mötesplatsen, som en generell insats. I Reacta arbetar därför elevhälsa, skolpersonal och personal inom fritiden tillsammans, för att skapa förutsättningar och stödjande sociala miljöer så att alla barn & unga på skolan ska kunna göra hälsofrämjande aktiviteter, innan ohälsa uppstår. Arbetet sker med den evidensbaserade Hälsorådsmodellen, där skolor och mötesplatser får stöd & kunskap att starta, driva, utveckla och utvärdera hälsorådsarbetet.

”Health promotion is basically an activity in the health and social fields, and not a medical service"
Sidan 30 i Ottawa Charter, Annex 1 från WHO   

Hälsofrämjande arbete är positiva aktiviteter inom hälsa och det sociala fältet. I Reacta gör barn & unga hälsofrämjande aktiviteter som är direkt kopplade till sin hälsa t.ex.mindfulness, frukostdagar, fotboll, avslappningsövningar etc. där fokus är att må bra och inte att prestera. Det innebär att vi inte stöttar aktiviteter som t.ex. Lan-spel, MMA, te-föreningar eller föreningar inom sport med fokus på prestation  d.v.s. aktiviteter där hälsan inte är i direkt fokus. 

Hälsofrämjande arbete skiljer sig markant ifrån det åtgärdande arbetet och förebyggande arbetet. Det åtgärdande arbetet har fokus på att åtgärda och bota en redan uppkommen sjukdom. Det förebyggande arbetet fokuserar främst på att förhindra en specifik sjukdom. T.ex. att ge information om hur tobak påverkar kroppen med syfte att förhindra utveckling av cancer. Det kan också vara att vaccinera för att förhindra specifika sjukdomar.

Kriterier

Vad krävs för ett hälsofrämjande arbete

Ett hälsofrämjande arbete är en aktivitet som bibehåller och förbättrar barn & ungas fysiska och psykiska hälsa, där följande kriterier uppfylls: 

 • Positivt engagemang
 • Empowerment
 • Människovärdesprincipen
 • Medvetenhet
 • Gemenskap

Positivt engagemang

Positiva aktiviteter stärker hälsan

”Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. ”
Sidan 1 i Ottawa Charter från WHO

Med positivt engagemang gör barn & unga aktiviteter som fokuserar på det som är positivt för hälsan. Utgångspunkten är ett salutogent perspektiv där fokus är på det friska och det positiva barn & unga kan göra för att stärka sin hälsa. Vi i Reacta utgår inte ifrån en specifik sjukdom eller ett problem som redan har uppstått, utan skapar engagemang hos barn & unga utifrån ett positivt perspektiv. Exempelvis: Vad gör du för att må bra? Hur kan du göra mer av det? Finns det fler saker du kan göra för att må bra?

Empowerment

Barn & unga som får makt över sin hälsa mår bra

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health”
Sidan 1 i Ottawa Charter från WHO

Hälsofrämjande arbete är processer som möjliggör att människor får kontroll och makt över sin hälsa föra att kunna förbättra den. Barn & unga som får makt över sin hälsa, får motivation att vilja göra positiva förändringar och aktiviteter som leder till bra livsstilsval som blir hållbara. I Reacta använder vi MI Coachning (motiverande samtal) som metod för att hjälpa barn & unga att ta makt över sin hälsa. Med demokratiska metoder tränas de att ta demokratiska beslut som t.ex. vad friskvårdsbidraget ska användas till. Varje hälsoråd styrs demokratiskt av barn & unga, där vi ställer krav på att minst 60 % ska vara barn & unga. Detta garanterar att barn & unga får makten över hälsorådets aktiviteter och friskvårdsbidrag, som i slutändan ger dem makt över den egna hälsa.

”Health promotion supports personal and social development through providing information, education for health,
and enhancing life skills. By so doing, it increases the options available to people to exercise more control over their own health

and over their environments, and to make choices conducive to health”
Sidan 3 i Ottawa Charter från WHO

Hälsofrämjande arbete stödjer personlig och social utveckling genom att ge information, utbildning i hälsa och livsverktyg. På så sätt ökar möjligheterna för människor att ta kontrollen och makten över sin egna hälsa, dess omgivning och göra livsstilsval som främjar hälsan. Genom att ge kunskap och skapa medvetenhet hos barn & unga om sin egen hälsa, kan elever få mer kontroll över sin hälsa och göra bra livsstilsval.

Människovärdesprincipen

Alla barn och unga har rätt till en bra hälsa

”The United Nations recognizes that the enjoyment of the highest attainable standard of health is one
of the fundamental rights of every human being without discrimination”
Sidan 1 i Bangkok Charter

FN erkänner att det är en mänsklig rättighet för alla att ha en bra hälsa. Vi i Reacta tydliggör detta och har fastställt i våra kriterier att alla barn & unga har rätt till en bra hälsa oavsett begåvning, social ställning, inkomst, ålder, etnicitet eller någon annan faktor. Det innebär att alla hälsoråd ska arbeta inkluderande, där alla barn & unga är och känner sig välkomna att vara medlem.

Medvetenhet

Medvetenhet stärker hälsan

”Information and education provide the informed base for making choices.
They are necessary and core components of health promotion, wich aims at increasing knowledge
and disseminating information related to health”
Sidan 30 i Ottawa Charter, Annex 1 från WHO

För att barn & unga ska kunna göra medvetna livsstilsval för sin hälsa krävs kunskap om vad vi mår bra av. Ett av de viktigaste kriterierna är därför att barn & unga får kunskap om hur olika livsstilsval påverkar hälsan. Med kunskap kan barn & unga ta medvetna livsstilsval som stärker deras hälsa. I ett första steg tränas barn & unga i Reacta att ta bra livsstilsval genom att starta hälsoråd, där de väljer hälsofrämjande aktiviteter och får berätta hur det förbättrar deras hälsa. En stark medvetenhet hos barn & unga främjar deras hälsa både nu och när det blir vuxna. Det skapar en hållbar hälsa genom hela livet.

Gemenskap

Gemenskap stärker hälsan

”Health promotion involves the strengthening of social networks and social supports”
Sidan 30 i Ottawa Charter, Annex 1 från WHO

Hälsofrämjande arbete innebär att stärka den sociala gemenskapen och stödet. I Reacta stärker vi gemenskapen genom att barn & unga samlas runt en gemensam hälsofrämjande aktivitet som de själva väljer (empowerment). Ett gemensamt intresse på barn & ungas initiativ stärker gemenskapen. På nationell nivå stärker vi denna gemenskap genom våra gemenskapsträffar där barn & unga i hälsoråden visar, leder och gör hälsofrämjande aktiviteter för varandra. Genom att bygga gemenskap stärks tryggheten och sammanhållningen där barn & unga vistas.

För att skapa gemenskap har vi en välkomnande, inkluderande och uppmuntrande verksamhet. Fokus är på att alla ska delta i aktiviteten för att må bra, inte prestera och bli duktiga på sporten, idrotten eller aktiviteten. När fokus är på att må bra är prestationen inte viktig. En prestationsinriktad verksamhet mot att utföra aktiviteten, sporten eller idrotten på bästa sätt, kan vara exkluderande då de som inte lyckas prestera tappar motivationen och slutar delta. Tillsammans i Reacta uppmuntrar vi därför alla att delta i aktiviteten, vara delaktiga i demokratiska beslut och positivt peppa varandra. Det gör vi för att gemenskap stärker barn & ungas hälsa.

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Startas organisationen
 • 2011  Får vi första statsbidraget från MUCF
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→