Utbildning

Utbildning i samverkan med universitet & högskolor

Är du utbildad hälsorådscoach och vill arbeta med fler hälsoråd på er skola eller mötesplats? Då ska du utbilda dig till samordnare. När skolan eller mötesplatsen har tre aktiva hälsoråd krävs det en godkänd och utbildad samordnare i verksamheten som samordnar arbetet, skapar samsyn och tvärprofessionell samverkan.

Med en god samordning sparar hälsorådscoacherna tid, fler barn och unga blir aktiva och effekten på barn och ungas hälsa ökar. Utbildningen är digital med expertföreläsningar från flera högskolor & universitet. I utbildningen ingår också handledning från och praktiskt hälsofrämjande arbete med hälsoråd.

Innehåll

 • Skapa samsyn i det åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbetet
 • Evidensbaserade hälsofrämjande metoder
 • Motiverande samtal som ökar barn och ungas motivation till hälsofrämjande aktiviteter
 • Tvärprofessionell samverkan mellan alla olika professioner
 • Så får du hela skolan eller fritidsverksamheten att arbeta med hälsoråd
 • Föreningskunskap - så har du årsmöte, extra årsmöte, demokratiska möten
läs mer

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper att framgångsrikt arbeta med fler hälsoråd på din skola eller fritidsverksamhet/mötesplats. Du får lära dig alla delarna i Reactas evidensbaserade modell som ger stöd att starta, driva och utveckla hälsoråd i din verksamhet.

Med utbildningen kan du lyfta och öka det hälsofrämjande arbete med hälsoråd och nå fler barn & unga i din verksamhet. Arbetar du i skolan kan du enkelt uppfylla läroplanens mål och skollagens krav på:

 • att skapa miljöer som främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling
 • att främst arbeta hälsofrämjande i elevhälsoarbetet
 • att stödja elevernas utveckling mot målen
 • att elevernas inflytande och delaktighet är aktivt
 • att eleverna tränas i demokrati
 • samverkan mellan yrkesprofessionerna för elevernas hälsa och lärande

Målgrupp

All personal på grundskolor och gymnasieskolor, liksom fritidsverksamheter/mötesplatser t.ex.  skolsköterskor, fritidsledare, idrottslärare, skolkuratorer, ungdomscoach, lärare, skolpsykologer, specialpedagoger, syv m.fl. För att gå utbildningen behöver du först ha gått stödjarutbildningen och blivit godkänd.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för stödmedlemmar.
Övriga betalar 9000 kr/person.

Hälsofrämjande metoder

Modellen använder sig av de evidensbaserade metoder MI (motiverande samtal), föreningsbildande och empowerment. MI ger dig verktyg att stärka barn och ungas motivation att starta hälsoråd och göra hälsofrämjande aktiviteter. Föreningsbildande används som metod för att ge gemenskap, trygghet och sammanhang.  Empowerment används för att barn och unga ska kunna ta demokratiska beslut. T.ex. vilka hälsofrämjande aktiviteter de ska genomföra samt hur deras friskvårdsbidrag ska användas.

Efter genomförd utbildning är du som samordnare nyckelpersonen i den långsiktiga samordningen av alla hälsoråd i din verksamhet. Till din hjälp erbjuder Reacta coachning från vår nationella samordnare, nätverksträffar, utbildningar, friskvårdsbidrag till barn och unga m.m.

Nästa utbildningstillfälle finns alltid i kursguiden. Välkommen!

kursguiden

Utbildade samordnare

Samordnare på skolor och verksamheter på den fria tidens arena (fritidsgårdar, allaktivitetshus etc.)

Stödmedlemmar

Vi arbetar hälsofrämjande med Reactas modell

Hälsoråd

Vi får friskvårdsbidrag!

Evidens

Modellens evidens för hälsofrämjande arbete med hälsoråd

Reactas modell för hälsofrämjande arbete används på hundratals skolor och mötesplatser för att bibehålla och stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.  Modellen togs fram 2014-2016 av elevhälsan och skolpersonal på fyra skolor där ett stort antal metoder prövades ut. Hälsoråd valdes ut som metod där ett antal evidensbaserade verktyg används för att starta, driva och utveckla hälsoråden.

Modellen revideras kontinuerligt utifrån skolors och mötesplatsers erfarenhet, liksom aktuell forskning från universitet, högskolor, organisationer och myndigheter.  På Reactas hälsorådscoachutbildning och samordnarutbildning får du som personal i skolan eller på mötesplatsen lära dig hur du kan använda hälsoråd som metod i att lyfta det hälsofrämjande arbetet till en ny nivå. För att starta, driva och utveckla hälsorådsarbetet använder vi oss av demokrati och motiverande samtal som verktyg.

Läs mer →

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete med hälsoråd - för psykiskt och fysiskt välmående.

Läs mer →