Utvecklingsbehov inom psykisk hälsa och suicidprevention

Under hösten 2021 gjordes en omfattande sammanställning med underlag från 25 myndigheter och 48 organisationer och föreningar med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention. Sammanställningen har gjorts och tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag som ska syfta till en kommande nationell strategi för att identifiera vilka utvecklingsbehov som finns inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Utifrån det underlag som har sammanställts har sex fokusområden och sex huvudteman identifierats. Bland annat lyfts vikten av skola och utbildning och slutsatser som dras är bland annat att skolans arbete vad gäller att främja psykisk hälsa och motverka uppkomsten av psykisk ohälsa behöver utvecklas, samt att jämlikheten vad gäller tillgång till en elevhälsa som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande behöver öka.

I sammanställningen framgår att "Det finns ett dubbelriktat samband mellan lärande, skolprestationer och hälsa. För barn med sämre psykisk hälsa påverkas ofta skolprestationerna negativt. De försämrade skolprestationerna kan ytterligare försämra den psykiska hälsan. Relationen mellan psykisk ohälsa och dåliga skolprestationer riskerar därför att bli en ond cirkel som följer barnet från tidiga skolår och upp i ungdomsåren" (Folkhälsomyndigheten, 2022, s.22). En effekt som medlemmar i Reactas hälsoråd lyfter är just kopplingen mellan lärande och hälsa. I de aktiviteter som hälsoråden anordnar finns inget fokus på prestation, bedömning eller betyg men det dubbelriktade sambandet mellan just lärande, skolprestationer och hälsa blir tydligt. Enligt Reactas effektmätning för 2022 uppger 56% av barn och unga som är med i hälsoråd att deras förutsättningar för lärande har ökat.

Vidare står det att "De flesta barn uppger att de trivs i skolan. Trots det framkommer att trivsel och trygghet över tid minskat och att skolstress relaterat till skoluppgifter och prestationskrav ökat" (Folkhälsomyndigheten, 2022, s.22). I de verksamheter som har hälsoråd och bland hälsorådens medlemmar så vänds den negativa trenden med minskad trivsel och trygghet för under 2022 så har hela 91% av hälsorådsmedlemmarna uppgett att gemenskapen har ökat. 75% skriver att tryggheten har ökat och 91% redovisar att sammanhållningen i deras verksamhet har ökat.

I sammanställningen lyfts också att det behövs en ökad samsyn kring begrepp och terminologi, vilket är något som Reacta har uppmärksammat är en framgångsfaktor i ett systematiskt hälsofrämjande arbete. Att skapa denna samsyn är något som vi fokuserar på i våra utbildningar och i kontakten med skolor och verksamheter för vi vet att det skapar goda förutsättningar för ett hållbart fortsatt arbete.

För att få veta mer om hur ni kan stärka barns och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och samtidigt systematisera ert hälsofrämjande arbete så är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Maila till info@reacta.se eller ring oss på 08-940 410 så hjälper vi gärna till!

Läs mer
Från:
Folkhälsomyndigheten