Skolverket: Framgångsfaktorerna i hälsofrämjande arbete

Skolverket sammanfattar de tre årens insatser med att lärandet i hälsofrämjande skolutveckling alltjämt behöver utvecklas. Genom insatsen har det blivit tydligt att elevhälsouppdraget behöver organiseras utifrån en skolgemensam kultur där betydelsen av ett hälsofrämjande arbete, och detta sätt att tänka och utveckla skolan, behöver genomsyra all verksamhet på skolan. Det hälsofrämjande arbetet behöver också bedrivas systematiskt och långsiktigt för att bli hållbart över tid.

Skolverkets slutsatser:

Sammanfattningsvis har insatsen via följeforskarnas uppföljning av utvecklingsmedlen tydliggjort följande framgångsfaktorer för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

• en syn på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som skolans gemensamma uppdrag

• allas förståelse och vilja att bidra är viktig; eleverna, all personal, vårdnadshavare och övriga aktörer

• ett medvetet hälsofrämjande arbete gynnar hela skolan; elever, lärare och övrig personal

• hälsofrämjande arbete görs till en grundbult i det systematiska kvalitetsarbetet

• både huvudman och skolledning skapar förutsättningar i organisation och resurs fördelning för en gemensam hälsofrämjande kultur

• ett tydligt och engagerat ledarskap

samverkan mellan olika professioner, mellan elevhälsoteamet och den pedagogiska personalen

• arbetet sker med salutogent fokus samt systemteoretiskt och tvärvetenskapligt perspektiv

• fokus på värdegrundsfrågor

• utgå från den lokala kontexten

• utgå från elevernas upplevelse och ge dem möjlighet till reellt inflytande och medverkan redan i planeringsstadiet av insatserna.

Läs mer
Från: