Skolverket: Främja barns och elevers hälsa

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barn och elevers välbefinnande. Alla inom verksamheten har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen.

Främja barns och elevers välbefinnande

Målet är att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för barnet eller eleven. Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka eller bibehålla barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Skolan och förskolan ska uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. I skolan kan elevhälsan delta i det arbetet i olika sammanhang utifrån den lokala kontexten, till exempel:

  • det gemensamma planerings- och uppföljningsarbetet på till exempel arbetslagsmöten
  • skolans värdegrundsarbete
  • arbetet mot kränkande behandling
  • arbetet för goda och hälsofrämjande levnadsvanor
  • föräldramöten för att informera och skapa goda relationer
  • erfarenhetsutbyten om skolans systematiska kvalitetsarbete.

Från: