Mer demokrati i undervisningen

Enligt en undersökning gjord av Stiftelsen Rättsfonden tillsammans med Ungdomsbarometern (Läs mer →) så visar det sig att nästan varannan elev på gymnasiet saknar grundläggande kunskap om hur det svenska demokratiska samhället är uppbyggt. Vid en intervju som Dagens Nyheter genomförde så säger en elev i årskurs tre på gymnasiet att "Vi måste definitivt läsa mer om grunderna i en fungerande demokrati" och en av anledningarna är de oroligheter som pågår runtom i världen.

I skollagen 1 kap §4 står det att "Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på" men i en undersökning som Skolinspektionen gjort (Läs mer →) framgår det att vissa lärare väljer att inte lyfta frågor eller områden som kan skapa konflikter. Resultatet av undersökningen visar att två tredjedelar av de svenska skolorna behöver utveckla det här arbetet för enligt Skolinspektionen är diskussioner som dessa "nödvändiga för att eleverna ska utveckla kunskaper och värden de behöver för ett aktivt och demokratiskt medborgarskap".

Mer demokrati i skolan med hälsoråd

Grundpelarna i hälsorådsarbetet är demokrati och MI (motiverande samtal) för att skapa reellt empowerment och inflytande hos barn och unga. Medlemmar i hälsoråd berättar för oss att de har lärt sig mer om demokrati i hälsorådet än på något annat ställe.

Hälsoråden är ideella föreningar som vilar på en stark demokratisk grund för att säkerställa att medlemmarna lär sig och utvecklar demokratisk kompetens som de sedan omsätter till praktik när de driver sin förening. Reacta utbildar dessutom i olika demokratiska beslutsmetoder och här får barn och unga reellt inflytande över såväl föreningens syfte, ekonomi och aktiviteter som sitt eget välbefinnande - det skapar empowerment på hög nivå!

Som diplomerad hälsorådscoach är du med och ger barn och unga de demokratiska kunskaper och färdigheter som behövs för att de ska kunna bli aktiva och demokratiska medborgare, samtidigt som ni tillsammans lyfter det hälsofrämjande arbetet i skolan till en ny nivå.

Blir du nyfiken och vill veta mer? Hör då mer än gärna av dig till oss på info@reacta.se eller 08-940 410.

Läs mer
Från:
Dagens Nyheter