Kraftig ökning av överviktiga pojkar i nio kommuner i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, vid Region Stockholm har sammanställt data från både barnhälsovården och elevhälsan som visar viktutveckling bland barn i femton kommuner i Stockholms län. Sammanställningen visar på en oroväckande utveckling: Mellan fyra och tio års ålder skedde en kraftig ökning av övervikt och fetma bland pojkar i nio kommuner, och bland flickor i sju kommuner.
Internationell litteratur visaratt skolbaserade interventioner som kombinerar insatser för matvanor och fysisk aktivitet med föräldrastöd har störst effekt. Däremot är effekten av förebyggande insatser i förskola eller barnhälsovård inte lika övertygande.

Från: