Inflytande och delaktighet för unga vuxna

Hur beskriver och upplever unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning sitt inflytande och delaktighet i lokalsamhället och samhällets demokratiska processer? Den frågeställningen ligger till grund för forskning som presenteras i en ny avhandling från Stockholms Universitet (Rosendahl, 2022). Studiens syfte är att bidra med kunskap om metoder som skapar ökad delaktighet och ökat inflytande för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Studien bygger på deltagarbaserad aktionsforskning och definitionen av målgruppen "unga vuxna" inom ramen för studien är individer mellan 17-30 år.

Ett resultat som är centralt i studien är att unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning "upplever ett utanförskap i samhället och att de inte ser sig delaktiga och inkluderade i fritids-, kultur- och demokratiaktiviteter på lika villkor som andra medborgare" (Rosendahl, 2022, s.80). Det framgår att det finns praktiker och normer i samhället som skapar segregation där unga med intellektuell funktionsnedsättning blir exkluderade från olika aktiviteter, trots att de vill delta på samma villkor som andra unga. Det får i sin tur konsekvenser för deras möjlighet att kunna skapa nya relationer med andra, vilket visar sig vara något som påverkar deras självbild.

För Reacta är det en självklarhet att alla unga med intellektuell funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara delaktiga i olika aktiviteter och utveckla demokratikunskaper som kan omsättas i praktiken. Vi har idag flera anpassade skolor som har aktiva hälsoråd och arbetet som görs visar på positiva effekter bland annat på det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos medlemmarna.

Reacta har nu påbörjat ett treårigt projekt, finansierat av Allmänna arvsfonden, för att anpassa och göra hälsorådsmodellen än mer tillgänglig för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Vår vision är att alla skolor ska ha aktiva hälsoråd för med hälsoråd på skolan eller mötesplatsen så lyfter ni det hälsofrämjande arbetet till en ny nivå och gör skillnad för barns och ungas hälsa och framtid.

Läs mer
Från:
Stockholms Universitet