Unga, Makt och Hälsa

Unga, Makt och Hälsa är ett hälsofrämjande utvecklingsprojekt som Reacta driver med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektets syfte är att främja ungas självupplevda fysiska och psykiska hälsa genom att utveckla hälsorådsmodellen som ett verktyg för skolans hälsofrämjande arbete.  

Unga, Makt och Hälsa är inne på sitt avslutande projektår. Projektet blir ordinarie verksamhet under hösten 2017 och finansieras genom statsbidrag från Folkhälsomyndigheten.  

Genom hälsorådsmodellen får elever möjlighet att starta egna elevföreningar vilka kallas hälsoråd (varje hälsoråd har dock ett eget namn som eleverna själva bestämmer). Modellen utgår från metoderna: Ungas organisering, Empowerment, Motiverande samtal och Egenvård.

 

Projektets resultat:

Resultatet av projektet Unga, Makt och Hälsa är hälsorådsmodellen. Modellen utgår från skollagen, läroplanerna, Ottawakonventionen samt Socialstyrelsens vägledning för elevhälsans hälsofrämjande arbete. Modellen är anpassad för att kunna användas i skolans systematiska kvalitetsarbete (Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?).

Modellen utgår från nuläget av skolans hälsofrämjande arbete. Därefter beskriver skolan sina mål och vad som ska utvecklas för att nå målen. Skolan planerar och genomför arbetet utifrån modellens olika steg där även dokumentation ingår. 

Modellens syfte är:

· Att elever självständigt kan planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter.

· Öka elevers delaktighet och inflytande.

· Ge skolan stöd i det hälsofrämjande arbetet.

· Ge skolan beprövade och evidensbaserade metoder.

· Skapa ett strukturerat, långsiktigt och hållbart arbetssätt.

· Möjliggöra måluppfyllelsen för samtliga elever.

· Stärka skolans demokratiarbete.

 

Vilka är vi som jobbar i projektet?

Joel Crawford vid Reactas kansli ansvarar för projektet.

För allmänna frågor eller information om hur ni på er skola kan komma igång och starta hälsoråd finns vi tillgängliga dagtid mellan 8-17.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Joel på 076 - 032 96 28 eller mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nya händelser i projektet:

2017:

· Samordnarutbildning för skolpersonal vilka vill bli samordnare för hälsofrämjande arbete.

· Folkhälsomyndigheten beslutar att ge Reacta statsbidrag för att möjliggöra en fortsatt finansiering efter projektets slut.

· Hälsorådsmodellen är nu färdigställd och finns att ladda ner från Reactas hemsida.

· Utbildningsdagarna Bättre hälsa i skolan – Hur då? Genomfördes i Stockholm.

· Arbete med hälsorådsmodellen.

· Medlemmar från Reactas hälsoråd deltar vid Riksårsmötet.

· Totalt har 50 hälsoråd startat

2016:

· September 2016 gick projektet in i det avslutande projektåret.

· Under höst och vår fokuserar projektet på metodframställning och

· Första nätverksträffen anordnas i Västerås.

· En avslutande projektträff för deltagare i Västerås.

· Femte projekträffen i Bromma.

· Hälsoråd deltar vid Reactas första utlandsutbyte i Krakow, Polen.

· Reactas kansli deltog i Almedalen.

· Ett studiecirkelmaterial påbörjas.

2015:

· Andra projekträffen anordnas i Bromma, fokus på att tillsammans med projektdeltagare hitta metoder för att arbeta med ungas organisering, föreningskunskap och egenvård.

· Hälsoråden deltar vid en tredje projektträff i Göteborg.

· Hälsoråden deltar vid Reactas riksårsmöte (fokus på att lära sig mer om demokratiska mötesmetoder). 

2014:

· Arvsfonden beslutar att bevilja stöd till projektet Unga, Makt och Hälsa. Projektet startar i september 2014.

· Första projekträffen anordnas i Malmö i November. Totalt deltar 4 pilotskolor.

 

  

Hur tänker vi kring de olika metoderna?

Ungas organisering

Vi ger unga en möjlighet att stärka sina praktiska föreningskunskaper. Tack vare studiecirkelmaterialet ”kom igång” får unga kunskaper om hur man har demokratiska mötesmetoder och hur hälsoråden fungerar som elevföreningar. På så sätt får unga möjligheter till starkare socialt engagemang.

Empowerment

Att unga ska känna att de själva har egenmakten att förändra sin nuvarande livssituation ser vi på Reacta som en självklarhet. Om en ung person känner att hen har makten över sitt liv har de också kapaciteten att definiera sina problem och utveckla egna handlingsstrategier att lösa dessa. Vår tanke med empowerment som metod är att unga ska få möjlighet att möta vuxna stödjare på lika villkor och själva känna att de inte är styrda. På så sätt kan de få möjlighet att stärka sin egen hälsa.

Egenvård

Med egenvård syftar vi till ungas egen möjlighet att vårda sig själva. Det kan vara de aktiviteter som hälsoråden genomför, det tankesätt man har eller hur man planerar sin tillvaro för att minska stress och oro. Målsättningen med egenvård som metod är att skapa en utvecklande miljö där unga kan stimuleras till att vilja göra hälsofrämjande aktiviteter för sin egen hälsa samt få en ökad förståelse hur dessa aktiviteter stärker ens hälsa. I egenvården behövs självklart uppmuntran, stöd och vägledning vilket leder oss in på motiverande samtal som förhållningssätt. 

Motiverande samtal

Vi ser motiverande samtal (MI) som ett viktigt förhållningssätt för projektets stödjare i det hälsofrämjande arbetet med elever. MI framhäver vikten av att skapa ett samtalsklimat där fokus ligger på att både unga vid hälsoråden och vuxna stödjare utvidgar sina perspektiv och på så sätt kan resultera i att man hittar nya infallsvinklar och lösningar på problem. När en person känner sig sedd, hörd, accepterad och bekräftad ökar möjligheter till förändring. Med MI som metod får elever möjligheterna att reflektera över sin egen situation och hur de kan göra positiva val för sin hälsa. 

Dessa fyra metoder bildar en helhet där unga ges möjligheten att stärka sin självupplevda hälsa. Varje metod i sig är därför en viktig grundpelare för att helheten ska bli så bra som möjligt. 

 

 

 

 

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Årsmöte i Reacta Syd

Kallelse till årsmöte

Läs mer ...

Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer ...

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...