Elevhälsans hälsofrämjande arbete

- Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Vill du arbeta mer hälsofrämjande? Behöver du inspiration, kunskap och resurser att organisera ett systematiskt elevhälsoarbete där hela skolan samverkar? Kom och lyssna på inspirerande föreläsare och lär dig praktiskt hur du söker och får statsbidrag från Skolverket till hälsofrämjande skolutveckling.
- Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande som höjer skolans elevhälsokompetens!
- Hur påverkar sömn och livsstil elevers lärande?
 - Enkla evidensbaserade verktyg som skapar ett tvärprofessionellt arbetssätt! 
 - Dansintervention och rörelseglädje som metod för att stärka elevernas psykiska hälsa.
 - Så söker du och får Skolverkets statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling!
 - Så skapas en framgångsrik samverkan för inkluderande lärmiljöer.
 

Föreläsare:

· Pernilla Garmy – Forskare, Högskolan Kristianstad
· Helene Fägerblad - Rådgivare, Specialpedagogiska Skolmyndigheten
· Anna Duberg - Forskare, Region Örebro län
· Gunnar Bjärnlid - Rektor, Wallbergskolan Halmstad
· Joel Crawford -  Skolsamordnare, Reacta

Anmäl er här! (FULLSATT)

Ladda ner inbjudan som PDF här!

 

Program 29 November

08.30 Registrering och kaffe

09:00 Hälsorådsmodellen - Ett evidensbaserat verktyg för systematiskt och hälsofrämjande arbete

Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande arbete i skolan. Modellen utgår ifrån det systematiska kvalitetsarbetet, där tvärprofessionell samverkan skapar ett salutogent och hälsofrämjande förhållningssätt. Modellen ger enkla och konkreta verktyg för att organisera och skapa en struktur för elevers lärande, utveckling och hälsa.

• Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande arbete på din skola!

• Enkla evidensbaserade verktyg som skapar tvärprofessionell samverkan!

• Så kan elevhälsan få stöd av Reacta att samordna det hälsofrämjande arbetet

Joel Crawford, skolsamordnare på Reacta. Tillsammans med elevhälsopersonal från fyra pilotskolor har Reacta under tre år utvecklat hälsorådsmodellen, där samverkan stödjer elevers möjligheter till hälsofrämjande egenvård och skapandet av inkluderande lärmiljöer. I modellen ingår metoderna motiverande samtal, empowerment och ungas organisering.

10:00 Fika och nätverkande

11:00 Tänd gnistor istället för att släcka bränder - Hur kan elevhälsans arbete systematiseras för ökad måluppfyllelse?
Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse? Helene Fägerblad delar med sig av erfarenheter från det pågående utbildningsprojektet Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning. Ta del av råd hur elevhälsan genom samverkan kan blir mer systematiskt och skapa en samsyn av det hälsofrämjande uppdraget.
• Samsyn och samverkan för att stärka elevhälsans gemensamma uppdrag!
• Vilka strategier krävs för att elevhälsan ska klara sitt uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 
• Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse?
Helene Fägerblad är rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och driver utbildningsprojektet Elevhälsan – ett stöd för likvärdig utbildning. I projektet deltar över 60 skolor med målsättningen att stärka sitt elevhälsoarbete.

12:00 Lunch


13:00 Komplettera elevhälsans hälsofrämjande arbete med dansintervention som ökar elevers hälsa, gemenskap och egenmakt

Ta del av innovativa metoder hur dans kan öka elevers psykiska och fysiska hälsa på skolan. Anna Duberg, forskare

vid Region Örebro presenterar sin studie ”Dansintervention som komplement till skolhälsovård för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär”. Resultaten av studien har visat på minskad stress, ökad känsla av gemenskap, glädje och egenmakt samt stärkt tilltro på den egna förmågan.

• Hur kan psykiska hälsa stärkas genom dans och rörelseglädje?

• Ta del av resultaten från forskningsprojektet om dansintervention

• Konkret introduktion till dansintervention – möjlighet till praktiska övningar!

Anna Duberg, fysioterapeut, medicine Dr. samt forskningshandledare vid Region Örebro län. Anna disputerade 2016 med sin avhandling ”Dansintervention som komplement till skolhälsovård för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär”. Den vetenskapliga studien har resulterat i ny kunskap om hur dans kan stärka elevers psykiska hälsa.

14:00 Välj det spår ni helst vill gå
Spår 1 Praktisk handledning från Reacta - Så gör ni för att arbeta med hälsorådsmodellen.
Spår 2 Prova dansintervention med Anna Duberg - Introduktion med praktiska övningar.
Spår 3 Skolverkets statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling - Så söker du och får bidraget. 

Skolverkets statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling – så söker du och får bidraget!

Skolverkets statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra skolans hälsoarbete för att skapa välbefinnande och ökad måluppfyllelse. Bidraget ska främja elevers utveckling och skapa insatser tydligt kopplade till utbildningens mål. Wallbergsskolan har genom statsbidraget utbildningens mål. Wallbergsskolan har genom statsbidraget utvecklat sitt hälsofrämjande arbete och förstärkt samverkan mellan elevhälsa och lärare.

• Så söker och får ni Skolverkets statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling!

• Hur kan bidraget användas för att skapa en långsiktig och hållbar skolutveckling?

• Så kan samverkan inkludera hela skolan i det hälsofrämjande arbetet!

Gunnar Bjärnlid, rektor vid Wallbergsskolan i Halmstad. Wallbergsskolan fick 2016 skolverkets statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling. Tack vare statsbidraget har skolan utvecklat sitt hälsofrämjande arbete och använt resurser till nyskapande insatser för en skolmiljö med lärande i fokus.

14:30 Fika och nätverkande

15:00 Så får du dina elever att sova!

Hur kan psykisk ohälsa förebyggas hos elever med stress, sömnproblematik och skärmtid dygnet runt? Pernilla Garmy, sömnforskare och skolsköterska forskar om sömn, mental hälsa och medievanor. Hon har även undersökt hur psykisk hälsa kan stärkas med systematiska insatser och förändrade livsstilsvanor. Vi får konkreta tips och verktyg för ett hälsofrämjande arbete som stärker elevers hälsa och sömn.

• Hur påverkar skärmtid elevers sömn, stress och hälsa?

• Så kan ohälsa förebyggas genom systematiska insatser

• Hur kan skolprestation stärkas genom förändrade medievanor?

Pernilla Garmy är doktor i medicinsk vetenskap, leg. sjuksköterska och specialistutbildad barnsjuksköterska. 2009 utsågs hon till årets skolsköterska och disputerade vid Lunds universitet 2016. Hennes avhandlingsarbete är en utvärderingsstudie i skolmiljö om hur psykisk ohälsa kan förebyggas hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser.

16.45 Avslutning av dagen

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

Nätverksträff 21 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Arbete med unga i migration? 

Utvecklingsarbete - få extra stöd

Läs mer...

Ledigt jobb: Säljare med känsla för kompetensstöd

Vill du ge skolan stöd att finna rätt utbildning - för ungas hälsa?

Läs mer...

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...