Är du diplomerad hälsorådscoach och vill utöka det hälsofrämjande arbetet med fler hälsoråd?  Vill du skapa ökat intresse och engagemang, samsyn och tvärprofessionell samverkan för att ta ert hälsofrämjande arbete till nästa nivå, där hela skolan eller mötesplatsen arbetar systematiskt medhälsoråd? Då ska du gå vår utbildning för att bli diplomerad samordnare!

Utbildningen är för dig som vill utöka det hälsofrämjandearbetet i din verksamhet genom att möjliggöra att verksamheten kan ha fler än två aktiva diplomerade hälsorådscoacher. Som samordnare skapar du förutsättningar för att hälsorådsarbetet i skolan eller på mötesplatsen blir mer effektivt, systematiskt och långsiktigt när fler utbildas till hälsorådscoacher och fler hälsoråd kan startas. Detta gör du genom att samordna och möjliggöra hälsorådscoachernas arbete med hälsoråd. Det spar tid, ger ett mer effektivt hälsorådsarbete och länkar ihop hela skolans arbete där hela skolan har möjlighet att arbeta hälsofrämjande med hälsoråd.

I rollen som samordnare anordnar du bland annat samordningsmöten med hälsorådscoacherna, håller i kickoffer med bidrag från Reacta och länkar ihop EHT och rektor som leder det hälsofrämjande arbetet. På så sätt är du med och bidrar till att det hos personalen skapas ett ökat intresse och engagemang, samsyn kring vad hälsofrämjande arbete innebär i praktiken samt möjliggör en tvärprofessionell samverkan i det hälsofrämjande arbetet, vilket forskning visar är nyckelfaktorer för att nå goda resultat.

Om utbildningen

Under utbildningen får du bland annat lära dig metoder och arbetssätt som andra samordnare har tillämpat och som gett goda resultat i deras verksamheter. Du kommer även att lära dig hur du bidrar till din verksamhets systematiska kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på det hälsofrämjande arbetet. Utbildningen genomförs digitalt på Zoom och fokuserar på det du behöver för att framgångsrikt kunna samordna arbetet med hälsoråden och hälsorådscoacherna.

Du får svar på frågor som:

·       Hur skapar jag som samordnare de bästa förutsättningarna för ett effektivt, systematiskt och långsiktigt hälsorådsarbete med fler hälsorådscoacher?

·       Hur möjliggör vi en tvärprofessionellsamverkan i personalgruppen och verkar för att det finns en samsyn kring vadhälsofrämjande arbete är?

·       På vilket sätt kan jag i min roll utöka det hälsorådsarbetet med fler hälsorådscoacher och hälsoråd, så att fler barn och unga kan stärka sin hälsa och lärande mot utbildningens mål?

Du får även ta del av en föreläsning med Ingrid Hylander, psykolog och forskare på KI, som har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete i elevhälsofrågor. Ingrids föreläsning handlar om vikten av att ha ett helhetsperspektiv på elevhälsa och hur du som samordnare, länkar ihop EHT, rektor och hälsorådscoachernas arbete till ett effektivt och framgångsrikt hälsofrämjande arbete på hela skolan.

Du kommer att få inspelat utbildningsmaterial på förhand i form av korta filmer från samordnare som arbetat framgångsrikt medhälsoråd i flera år. Filmerna utgår ifrån fem övergripande områden som behöver fungera för att skolan eller mötesplatsen ska kunna arbetaframgångsrikt med hälsoråd. Du kan se filmerna i lugn och ro när det passar dig. Därefter deltar du på utbildningsträffen där du i grupp får diskutera innehållet och reflektera kring hur du kan omsätta filmerna till praktik i din verksamhet.

 Krav för att delta i utbildningen

·     ·       Att du av ledningen, t.ex. rektor eller verksamhetschef har fått utrymme i din tjänst för att arbeta som samordnare för hälsorådsarbetet och har i sitt uppdrag avsatt tid till samordningen. Normalt tar det 5-25 % av en heltidstjänst i anspråk.

·       Att du är diplomerad hälsorådscoach

·       Att du har erfarenhet av att ha coachat minst ett hälsoråd

Att börja samordna

Vad har andra gjort för att lyckas framgångsrikt i sin roll som samordnare? Vi fördjupar oss i konkreta metoder och arbetssätt som har visat sig ge goda resultat och reflekterar kring möjligheterna att applicera dessa i din verksamhet. Du får även lyssna till Ingrid Hylander, som är psykolog och forskare på Karolinska Institutet, som föreläser om vikten av att ha ett helhetsperspektiv på elevhälsoarbete. Vad innebär det att alla i skolan är en del i elevhälsan och hur kan jag som samordnare länka ihop EHT, rektor och personalen i hälsorådsarbetet? Fokus är på hur du kan skapa förutsättningar för en tvärprofessionell samverkan i verksamheten mellan hälsorådscoacherna och andra som är involverade i hälsorådsarbetet (exempelvis ledningen och EHT), samt hur du och hälsoråden bidrar till det systematiska hälsofrämjande kvalitetsutvecklingsarbetet.

Vi går också igenom hur du kan planera och genomföra olika samordnande aktiviteter och samordningsmöten i verksamheten, vilka bidrar till utveckling av ert hälsofrämjande arbete och ökade effekter på elevernas hälsa och lärande. Vi fördjupar oss även i det coachande samordningssamtalet som du har tillsammans med Reactas nationella samordnare engång per kvartal. Under samtalet får du som samordnare reflektera utifrån ert systematiska kvalitetsarbete, era framgångar, hinder och framkomliga vägar. Du får ta del av vår nationella kunskapsbank, forskningsstöd och vårt konsultativa stöd för att ni ska kunna lyfta ert hälsofrämjande arbete enkelt och snabbt.  Med dina reflektioner i det systematiska kvalitetsarbetet kan vi sammanställa en årlig kvalitetsrapport som du som samordnare kan lämna över till ledningen, föräldrar och kollegor där ni har dokumenterade effekter på hur hälsoråden har bidragit till barns och ungas hälsa samt lärande mot utbildningens mål. Du kommer även att kunna påvisa hur ni, tack vare hälsoråden, har uppfyllt mycket av det som står i skolans läroplan.

Kursmoment

  • Fem områden som ger förutsättningar för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete
  • Framgångsrika arbetssätt och metoder för att samordna hälsorådsarbetet
  • Så skapar du förutsättningar för fler att utbilda sig till hälsorådscoacher
  • Så skapar du, tillsammans med hälsorådscoacherna, samsyn i det hälsofrämjande arbetet och en tvärprofessionell samverkan i er verksamhet
  • Vikten av samordningsmöten tillsammans med hälsorådscoacherna
  • Vikten av det coachande samordningssamtalet för att lyfta hälsorådsarbetet till nästa nivå
  • Så blir Reactas modell en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete

 Efter utbildningen

Efter att du genomfört utbildningen har du de kunskaper som behövs för att börja samordna hälsorådscoachernas arbete. Du planerar till exempel gemensamma årsmöten, har löpande kontakt med och uppdaterar ledningen, EHT om hälsorådsarbetet och samordnar arbetet tillsammansmed hälsorådscoacherna och Reacta nationellt. I rollen som samordnare skapar du också förutsättningar för att fler hälsoråd kan startas och drivas på skolan eller mötesplatsen. Du ansvarar för att möjliggöra olika möten, att arbetet förankras hos ledningen och att det systematiska kvalitetsarbetet blir en naturlig del enligt skollagens krav. Du vet vad som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna utifrån de fem avgörande områdena och du är förtrogen med vad som ingår i din roll som samordnare, hur du bidrar till verksamhetenssystematiska hälsofrämjande kvalitetsutvecklingsarbete samt vilka metoder och arbetssätt som är framgångsrika i detta arbete.

Som samordnare kan du delta på Reactas nätverksträffar och ta del av ny forskning, erfarenhetsutbyte och få fortsatt handledning i arbetet med att samordna hälsoråden.

Sagt om Reactas kurser

Föreläsare

Maria Engdell
Nationell samordnare
  • Enkla verktyg för att systematiskt samordna hälsorådscoachernas arbete framgångsrikt
  • Verktyg som underlättar det systematiska kvalitetsarbetet
  • Kvalitetsutveckla och höj det hälsofrämjande arbete ytterligare en nivå
ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfritt för stödmedlemmar. Övriga 5995 kr per person.
ingår
Dokumentation och material
Datum
2023-10-19
plats och TID
Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00
Målgrupp
För dig som arbetar som diplomerad hälsorådscoach eller samordnare i grundskolan, gymnasiet eller på en mötesplats

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-09-12

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-10-12

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Engdell

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-10-19

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-11-14

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

David Nilsson

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-01-18

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00