Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Elevers lärande, utveckling & hälsa

Vill du arbeta mer hälsofrämjande? Behöver du inspiration, kunskap och resurser att organisera ett systematiskt elevhälsoarbete? Kom och lyssna på inspirerande föreläsare och lär dig praktiskt hur ni kommer igång med hälsoråd på er skola!
Stockholm 14 juni
- Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande arbete på din skola!
- Hur påverkar sömn och livsstil elevers lärande?
- Enkla evidensbaserade verktyg som skapar ett tvärprofessionellt arbetssätt!
- Dansintervention och rörelseglädje som metod för att stärka elevernas psykiska hälsa!
- Hur kan elevhälsans arbete systematiseras för ökad måluppfyllelse?
- Att skapa en framgångsrik samverkan för inkluderande lärmiljöer!
 
Föreläsare
- Ingrid Hylander Forskare, Karolinska institutet
- Pernilla Garmy Forskare, Högskolan Kristianstad
- Anna Duberg Forskare, Region Örebro län
- Helen Fägerblad Specialpedagogiska skolmyndigheten
- Anna Nygren Livsstilspedagog, Ung Livsstil
- Joel Crawford Skolsamordnare, Reacta
 
Boka innan 15 maj

Gå 3 för 2

Anmäl er här!

Ladda ner inbjudan som PDF här!

Program

08.00 Registrering och kaffe
 
08:30 Hälsorådsmodellen – Ett evidensbaserat verktyg för systematiskt och hälsofrämjande arbete
Reacta har i samarbete med elevhälsa, forskare och elever tagit fram en evidensbaserad modell för ett ökat hälsofrämjande arbete i skolan. Modellen utgår ifrån det systematiska kvalitetsarbetet, där tvärprofessionell samverkan skapar ett salutogent och hälsofrämjande förhållningssätt. Modellen ger enkla och konkreta verktyg för att organisera och skapa en struktur för elevers lärande, utveckling och hälsa. Ni får också lyssna på elever vilka har egna hälsoråd på skolan.
 
• Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande arbete på din skola!
• Enkla evidensbaserade verktyg som skapar tvärprofessionell samverkan!
• Så kan elevhälsan få stöd av Reacta att samordna det hälsofrämjande arbetet!
 
Joel Crawford, skolsamordnare på Reacta. Tillsammans med elevhälsopersonal från fyra pilotskolor har Reacta under tre år utvecklat hälsorådsmodellen, där samverkan stödjer elevers möjligheter till hälsofrämjande egenvård och skapandet av inkluderande lärmiljöer. I modellen ingår metoderna motiverande samtal, empowerment och ungas organisering.
 
9:30 Fika och nätverkande
 
9:50 Så kan elevhälsan skapa en hållbar livsstil för elever!
Med hänvisning till aktuell forskning och egna erfarenheter ger Anna Nygren en faktabakgrund för hur ungas skolsituation ser ut och hur vi kan arbeta för att skapa en hållbar livsstil för elever på er skola!
 
• Hur påverkar sömn och livsstil skolprestationen?
• Så stärker du ungas lärande och hälsa!
• Skapa en hållbar livsstil för era elever
 
Anna Nygren är föreläsare och livsstilspedagog. 2014 lanserade hon ”Ung Livsstil”, en sajt med kunskap och verktyg för en hållbar livsstil till barn och unga. Anna har skrivit böckerna ”Så funkar det! - sömn, stress och lite annat” samt boken ”Hjärnskolan – inlärning, fokus, minne och motivation”.
 
10.50 Armsträckare!
 
11:00 Tänd gnistor istället för att släcka bränder Hur kan elevhälsans arbete systematiseras för ökad måluppfyllelse?
Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse? Helene Fägerblad delar med sig av erfarenheter från det pågående utbildningsprojektet Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning. Ta del av råd hur elevhälsan genom tvärproffesionell samverkan kan blir mer systematiskt och skapa en samsyn av det hälsofrämjande uppdraget.
 
• Samsyn och samverkan för att stärka elevhälsans gemensamma uppdrag!
• Vilka strategier krävs för att elevhälsan ska klara sitt uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande?
• Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse?
Helene Fägerblad är rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och kursledare i utbildningsprojektet Elevhälsan – ett stöd för likvärdig utbildning. I projektet deltar över 400 skolor med målsättningen att stärka sitt elevhälsoarbete.
 
12:00 Lunch
 
13:00 Komplettera elevhälsans hälsofrämjande arbete med dansintervention som ökar elevers hälsa, gemenskap och egenmakt
Ta del av innovativa metoder hur dans kan öka elevers psykiska och fysiska hälsa på skolan. Anna Duberg, forskare vid Region Örebro presenterar sin studie ”Dansintervention som komplement till skolhälsovård för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär”. Resultaten av studien har visat på minskad stress, ökad känsla av gemenskap, glädje och egenmakt samt stärkt tilltro på den egna förmågan.
 
• Hur kan psykiska hälsa stärkas genom dans och rörelseglädje?
• Ta del av resultaten från forskningsprojektet om dansintervention
• Konkret introduktion till dansintervention – prova enkla praktiska övningar.
 
Anna Duberg, fysioterapeut, medicine Dr. samt forskningshandledare vid Region Örebro län. Anna disputerade 2016 med sin avhandling ”Dansintervention som komplement till skolhälsovård för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär”. Den vetenskapliga studien har resulterat i ny kunskap om hur dans kan stärka elevers psykiska hälsa.
 
14:10 Så får du dina elever att sova!
Hur kan psykisk ohälsa förebyggas hos elever med stress, sömnproblematik och skärmtid dygnet runt? Pernilla Garmy, sömnforskare och skolsköterska forskar om sömn, mental hälsa och medievanor. Hon har även undersökt hur psykisk hälsa kan stärkas med systematiska insatser och förändrade livsstilsvanor. Vi får konkreta tips och verktyg för ett hälsofrämjande arbete som stärker elevers hälsa och sömn.
 
• Hur påverkar skärmtid elevers sömn, stress och hälsa?
• Så kan ohälsa förebyggas genom systematiska insatser
• Hur kan skolprestation stärkas genom förändrade medievanor?
 
Pernilla Garmy är doktor i medicinsk vetenskap, leg. sjuksköterska och specialistutbildad barnsjuksköterska. 2009 utsågs hon till årets skolsköterska och disputerade vid Lunds universitet 2016. Hennes avhandlingsarbete är en utvärderingsstudie i skolmiljö om hur psykisk ohälsa kan förebyggas hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser.
 
15:10 Fika och nätverkande
 
15:30 Elevhälsa som främjar lärande, utveckling och hälsa!
Elevhälsan fastnar ofta i det åtgärdande arbetet, detta trots att de olika professionerna är eniga om att de främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Ingrid Hylander är psykolog och har bred erfarenhet av hållbar och kvalitetsbaserat elevhälsoarbete, där tvärprofessionellt samarbete är en nyckelfaktor. Baserat på forskning får vi konkreta tips och verktyg på hur er skola kan stärka samarbetet i hela skolan när det gäller att främja elevers hälsa, utveckling och lärande.
 
• Hur skapas ett salutogent förhållningssätt där hela skolan är inkluderad?
• Utveckla ert arbete - möt skollagens krav inom främjande och förebyggande arbete.
• Elevhälsan i den nya skollagen – skolans gemensamma definition av hälsofrämjande arbete.
 
Ingrid Hylander är psykolog och docent i pedagogik med stor erfarenhet av forskningsprojekt, undervisning och handledning inom elevhälsans samverkan. Hon är även författare till flera böcker, bland annat en nyutkommen bok skriven tillsammans med Gunilla Guvå: Elevhälsa som främjar lärande om professionellt samarbete i retorik och praktik.
 
17.00 Avslutning av dagen

 

Boka innan 15:e maj

Gå 3 för 2

Pris stödmedlemmar
Hälsorådsskolor: 995 kr/person
Stödskolor 1890 kr/person
 
Ordinarie pris:
Övriga 2650 kr/person 
(ingen moms tillkommer)
 

Plats

Klaragården, Stockholm
 

Bli stödmedlem och få rabatt direkt på kursen. Läs mer här...

Ingår
Förmiddagsfika med kaffe/the med fralla, eftermiddagsfika med kaffe/the och kaka. Material och praktiska övningar.  Lunch på egen hand.

Tid
14 juni 2018, klockan 08:30 - 17:00.

PÅ GÅNG

Nätverksträff 

Tema: Elevhälsokompetens och samtalet i skolan

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Stockholm

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Kallelse till årsmöte för lokalföreningarna Norr/Svea & Reacta Syd

Kallelse 28 april. 17.30.

Läs mer...

Fysisk aktivitet i skolan - Malmö

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa

Läs mer...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Elevers lärande, utveckling & hälsa

Läs mer...

SENASTE NYTT

Bli stödmedlem - stärk elevernas hälsa

Gå på nätverksträffar gratis - få subventionerade priser på konferenser

Läs mer...

Språkcafét får Reactapriset

5000 kr att använda i hälsorådets verksamhet

Läs mer...

Flexibelt extrajobb

Utbildningsbokare för ungas hälsa

Läs mer...

Sommarjobb

Teamledare till Reactas festivalkampanj

Läs mer...

Mitt uppdrag som demokratisamordnare

Afternoon Tea, PR-portal och en gemensam årsmötesdag i Sundsvall

Läs mer...